31 mei 2011

Alertheid na het leggen van beslag

Door Gilyan Parker

Het is zeer belangrijk om bij de incasso van vorderingen snel te werk te gaan.

Hoe langer de incasso duurt, of hoe langer je wacht, des te kleiner wordt de kans op daadwerkelijke betaling. Bovendien zal een schuldenaar vaak die schuldeiser betalen, die het hardste aandringt. Maar ook als een rechtszaak nodig is om betaling te verkrijgen, moet je ook nadat de vordering in een vonnis is toegewezen alert blijven bij de executie daarvan en de beslaglegging. Als je na het leggen van beslag stilletjes blijft zitten wachten totdat een keer betaald wordt, kan je alsnog met lege handen achter blijven. Bijvoorbeeld als de tegenpartij failliet wordt verklaard: in dat geval vervalt immers het beslag (art. 33 Faillissementswet). Wat te doen?

Een praktijkvoorbeeld

Een verkoper van verfartikelen heeft een vordering van € 10.000,= op een schildersbedrijf voor geleverde verf, kwasten en dergelijke. Het schildersbedrijf betaalt die schuld niet, ook niet nadat de rechtbank dat in een vonnis heeft vastgelegd. De ververkoper laat de deurwaarder daarom beslag leggen bij een klant van de schilder, omdat hij de schilder nog € 5.000,= moet betalen voor verrichte schilderwerken.

Het is de klant vanaf de dag van de beslaglegging niet meer toegestaan om de schilder te betalen. Wel moet hij na vier weken aan de beslagleggende verfverkoper een verklaring afgeven, dat hij nog € 5.000,= moet betalen aan de schilder. Op grond van de wet moet de klant het bedrag dat hij volgens zijn verklaring aan de schilder betalen moet, aan de deurwaarder af te dragen. De wet zegt echter niet wanneer de klant aan de deurwaarder betalen moet, of juridisch gezegd: wanneer de vordering van de beslaglegger op de klant tot nakoming van zijn betalingsverplichting opeisbaar wordt.

Termijn stellen noodzakelijk

Al in 1998 heeft het Gerechtshof Den Haag aangegeven dat voor deze vordering dezelfde regels gelden als voor “gewone” vorderingen, bijvoorbeeld die uit een overeenkomst. Dat betekent dat de verfverkoper, nadat hij van de klant de beslagverklaring ontvangen heeft, aan de klant een redelijke termijn moet stellen waarbinnen hij het bedrag aan de deurwaarder betalen moet. Zo lang de verfverkoper deze termijn niet stelt, blijft het risico voor vertraging bij hemzelf.

Als de verfverkoper wel een termijn stelt, gaat het risico over op de klant als hij niet tijdig betaalt. Ook kan de verfverkoper dan bij de rechtbank een vordering tot betaling instellen tegen de klant. Mocht echter het schildersbedrijf – nog steeds de eigenlijke debiteur van de verfverkoper! – failliet gaan in de periode nadat de aan de klant gestelde betalingstermijn verstreken is, dan vervalt nog steeds het beslag. Maar de klant heeft dan onrechtmatig gehandeld jegens de verfverkoper, door niet op tijd aan de deurwaarder te betalen. Het gevolg is dat de klant, ook na het faillissement van de schilder, nog steeds aan de verfverkoper betalen moet.

De moraal is dan ook: wees alert en actief bij de incasso van vorderingen. Je zou er zomaar voordeel van kunnen hebben.

Gilyan Parker