9 juli 2013

Alimentatie en de nieuwe partner

Door Antoine de Werd

Als uw ex gaat samenwonen met een nieuwe levensgezel heeft dat vaak gevolgen voor de partner- en kinderalimentatie.

We beschrijven de belangrijkste consequenties, aan beide kanten van het veld.

Nieuwe partner verzorgende ouder

De ouder bij wie de kinderen wonen gaat samenwonen met een partner die een eigen inkomen heeft. Dit kan een reden zijn om het aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen te herzien. Immers, de verzorgende ouder heeft nu hij/zij een partner heeft die mee kan delen in de woonlasten, en daardoor meer financiële ruimte. Het inkomen van de nieuwe partner blijft voor het overige buiten schot. Wanneer de samenwoners trouwen verandert de situatie nogmaals. Volgens de wet is dan de stiefvader/moeder ook verplicht bij te dragen in de kosten van het levensonderhoud van het kind. Hierdoor zijn er ineens drie ouders onderhoudsplichtig.

Betalende ouder met nieuwe partner

De ouder die de kinderalimentatie betaalt gaat samenwonen of trouwen. Indien de nieuwe partner een eigen inkomen heeft, moet er mogelijk meer kinderalimentatie betaald worden. Dit hangt vooral af van de kosten die al voldaan werden. Indien de alimentatieplichtige van meet af aan alle kosten van de kinderen voldeed zal samenwoning geen aanleiding zijn voor verhoging van het alimentatiebedrag. Of de alimentatieplichtige nu trouwt of samenwoont maakt niet uit voor de verplichtingen. Dit is afwijkend van de regel voor de verzorgende ouder, voor wie samenwonen of trouwen wel verschil maakt.

Betalende ouder heeft hogere lasten

Soms gaat de alimentatieplichtige samenwonen met een partner die hij/zij financieel moet onderhouden. Ook worden er uit de nieuwe relatie wel eens kinderen geboren. In beginsel worden de lasten van de alimentatieplichtige dan hoger en is er minder ruimte voor alimentatie. Maar de nieuwe partner moet wél een zeer goede reden hebben om niet te werken, wil dit gevolgen hebben voor de hoogte van de te betalen kinderalimentatie.

Bovenstaande regels betreffen kinderalimentatie. De gevolgen voor de partneralimentatie bij een samenleving zijn anders. Op grond van artikel 1:160 BW eindigt de alimentatieverplichting van rechtswege wanneer de ontvanger samenwoont als ware zij/hij gehuwd. Dat betekent dat er een duurzame affectieve relatie bestaat, en er is sprake van wederzijdse verzorging, samenwonen en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding.

Let op: welk scenario ook, wanneer partijen niet tot afspraken kunnen komen, zal de rechter een beslissing nemen. Tot aan de beslissing van de rechter blijft het oude bedrag gelden.

Antoine de Werd

Antoine de Werd

Advocaat en mediator/partner

Antoine de Werd, één van de grondleggers van GMW advocaten, is gespecialiseerd in het familierecht.