15 november 2012

ANBI’s – wijziging toezicht en verantwoording

Door Gilyan Parker

In september 2012 introduceerden de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Financiën een visie die zij hebben opgesteld samen met de Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Deze visie ziet op het toezicht en de verantwoording in de filantropische sector. Het betreft hier dus Stichtingen en Verenigingen die de status van algemeen nut hebben, zogenaamde ANBI’s. Wat gaat er veranderen?

  • Stichtingen en verenigingen met ANBI-status worden verplicht om de financiële gegevens te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierdoor beschikt de overheid over een snellere toegang tot deze gegevens om controle uit te oefenen en eventueel misbruik tegen te gaan.
  • Daarnaast zullen ANBI’s verplicht worden om bepaalde gegevens, zijnde naam, adres en contactgegevens van de ANBI, de namen van de bestuurders, een verkorte staat van baten en lasten met een overzicht van de bestedingen alsmede een toelichting daarop op, goed vindbaar en toegankelijk online aan te bieden.
  • De SBF zal een publiekstoegankelijk internetportaal ontwikkelen,waarop bij haar aangesloten ANBI’s gemakkelijk vindbaar zijn.
  • Kabinet en SBF zullen een keurmerk ontwikkelen waarbij sprake is van een onafhankelijke toetsing door een geaccrediteerde en gecertificeerd instelling.

De beoogde implementatiedatum is 1 januari 2014.

Na lezing van deze veranderingen bleef één vraag onbeantwoord. Stichtingen die Vpb-plichtig zijn, zijn nu al verplicht om hun jaarstukken te deponeren. Doen de bestuurders dit niet (tijdig), dan gelden voor hen de regels van bestuurdersaansprakelijkheid in een faillissementssituatie. Zij zijn dan aansprakelijk voor het tekort in het faillissement. In het nieuwe stelsel moeten Stichtingen van algemeen nut ook hun jaarstukken deponeren. Geldt voor hen dan hetzelfde? Zijn de bestuurders van deze stichtingen dan ook aansprakelijk voor het gehele tekort, indien de jaarstukken niet tijdig zijn gedeponeerd? In de gepubliceerde stukken van de Tweede Kamer stond het antwoord niet dus dat moet ik u – nu – schuldig blijven. Ik wil u er echter wel op wijzen dat dit gevolgen kan hebben voor bestuurders en ik raad u dan ook aan om hier op voorhand over na te denken en eventueel maatregelen tegen te nemen, zoals het afsluiten van een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Gilyan Parker