23 februari 2012

Arbitrage in het familierecht?

Door Gilyan Parker

Vanaf 1 maart 2012 is er een nieuwe manier van geschillenbeslechting in het familierecht: arbitrage.

Sinds deze datum beschikt het Nederlands Arbitrage Instituut over een Familiekamer, net als een rechtbank en een gerechtshof, met 20 deskundige familierechtarbiters. In deze weblog sta ik kort stil bij dit nieuwe fenomeen.

Manieren van geschillenbeslechting

Als vanzelfsprekend kunnen gewezen partners hun geschillen altijd voorleggen aan de rechter en hem vragen knopen door te hakken. Daarnaast wordt mediation steeds vaker ingezet, met name bij echtscheidingen, om op die manier de gevolgen van een echtscheiding in onderling overleg te regelen. Sinds kort is daar een nieuwe vorm van conflictoplossing aan toegevoegd: collaborative divorce, waarin partijen door een eigen advocaat worden bijgestaan en een coach het proces begeleidt.

Arbitrage

Aan die arsenaal is arbitrage toegevoegd. Diverse brancheorganisaties hebben hun eigen arbitragecommissie, bijvoorbeeld de Raad voor Arbitrage in de bouwsector. In een dergelijke arbitragecommissie nemen arbiters plaats met een specifieke deskundigheid over de betreffende branche. De nieuwe familiekamer wordt bemenst door advocaten, rechters en accountants/belastingadviseurs. Wat is het voordeel van arbitrage boven een beslissing van de overheidsdrechter?

Toegevoegde waarde

Partijen die uit elkaar gaan hebben behoefte aan een snelle en integrale regeling van hun problemen. Snelheid in echtscheidingsprocedures is vaak ver te zoeken. Procedures kunnen als het tegenzit jaren duren. Een integrale behandeling blijft achterwege. Vaak wordt eerst een regeling omtrent de kinderen vastgesteld, vervolgens alimentatie bepaald waarna als sluitstuk de vermogensrechtelijke afwikkeling volgt. Deze onderwerpen hangen echter nauw met elkaar samen. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden waardoor het ontbreken van een integrale behandeling in de praktijk voor veel problemen zorgt. Het grootste voordeel van arbitrage is dat alle geschillen verband houdende met een echtscheiding in één keer integraal beslecht worden, op een meer efficiënte wijze en door deskundige arbiters. Meer weten?  Neem contact met ons op.

Gilyan Parker