2 juli 2015

Bestuurder aansprakelijk voor niet opzeggen huur

Door Gilyan Parker

Rechtspersonen hebben rechten en verplichtingen. Zij hebben ook een eigen afgescheiden vermogen. Een rechtspersoon kan echter zelf geen (feitelijke) handelingen verrichten.

Om die handelingen te verrichten wordt een bestuur of bestuurder aangesteld. De bestuurder moet er rekening mee houden dat hij door derden in privé kan worden aangesproken. Wanneer is een bestuurder jegens derden aansprakelijk voor de handelingen die hij verricht namens de vennootschap?

Persoonlijk ernstig verwijt

In het geval van externe aansprakelijkheid wordt de bestuurder aangesproken door derden, bijvoorbeeld schuldeisers. De derde heeft een overeenkomst met de vennootschap, en door de bestuurder direct aan te spreken breekt de derde door de vennootschap heen direct door naar de bestuurder. Aan deze doorbraak zijn strenge eisen gesteld. Beslissend is of de bestuurder persoonlijk onrechtmatig heeft gehandeld. Niet elke gemaakte fout leidt tot persoonlijke aansprakelijkheid. Er dient sprake te zijn van een persoonlijk ernstig verwijt. De Hoge Raad heeft beslist dat een bestuurder die een rechtspersoon een verbintenis laat aangaan, terwijl hij wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de rechtspersoon niet, of niet binnen een redelijke termijn, aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou kunnen bieden, een onrechtmatige daad pleegt jegens de derde (de zogenaamde Beklamel doctrine, HR 6 oktober 1989, NJ 1990,286).

Huurovereenkomst niet opgezegd

Dat ook een tamelijk klein verzuim – zoals het vergeten op te zeggen van een lopende huurovereenkomst – tot bestuurdersaansprakelijkheid kan leiden, volgt uit een recent gepubliceerd arrest van het gerechtshof Amsterdam (JOR 2014/163). Het ging in deze zaak om een gepensioneerd Olympisch ruiter (de heer Swaab), die de huurovereenkomst van zijn rijschool tijdig vergat op te zeggen. Hierdoor liep de huurovereenkomst een jaar door, waardoor de rijschool van Swaab een huurbedrag van € 175.000,= aan de verhuurder diende te voldoen. De rijschool betaalde echter niet en werd door de verhuurder ontruimd. De heer Swaab werd vervolgens als bestuurder van de rijschool aansprakelijk gesteld voor de schade van de verhuurder.

Bestuurder is aansprakelijk

Het gerechtshof Amsterdam houdt Swaab als bestuurder, anders dan de rechtbank in eerste aanleg, aansprakelijk voor de schade van de verhuurder. Het hof oordeelt dat het tijdig opzeggen een relatief eenvoudige handeling is waarvoor Swaab ruim de tijd had gehad, en het tot de behoorlijke taakuitoefening ex art. 2:9 BW van een bestuurder behoort om zulke belangrijke termijnen te bewaken. Swaab treft volgens het hof dan ook een voldoende ernstig persoonlijk verwijt van het niet opzeggen van de huurovereenkomst, waarbij vast staat dat dit nalaten tot schade heeft geleid.

Conclusie

De beslissing van het hof is mijns inziens opmerkelijk. Uit het feitencomplex in het arrest lijkt te volgen dat de bestuurder zich heeft vergist. Hij is simpelweg de huurovereenkomst vergeten op te zeggen. Dat is natuurlijk zeer onhandig, maar kan een dergelijk klein (menselijk) verzuim niet iedereen overkomen? Valt de bestuurder een zodanig ernstig verwijt te maken, dat de bestuurder de huurschuld van de vennootschap in privé dient te voldoen? Ik denk van niet, maar uit het arrest volgt maar weer dat het besturen van een onderneming risico’s met zich meebrengt. Zorg dat u tijdig uw jaarrekeningen deponeert, zeg overeenkomsten tijdig op en ga geen nieuwe verplichtingen aan als u weet dat de vennootschap deze niet na kan komen. De kans dat u door derden in privé aansprakelijk wordt gesteld wordt daardoor aanzienlijk kleiner.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

18 augustus 2022

Het belang van het zorgvuldig vastleggen van afspraken in de logistieke dienstverlening

Begin 2021 schakelde Hubbel Lastmile B.V. (“Hubbel”) GMW advocaten in om haar bij te staan/haar te adviseren over het juridische framework. De reden was in verband met de uitbreiding van haar bedrijfsmatige werkzaamheden.

Lees meer

10 mei 2022

Long COVID bij zorgverleners; twee jaar later, wat nu?

Inmiddels weten we veel meer over long COVID dan twee jaar geleden. Long COVID bij zorgverleners is helaas een voorkomend verschijnsel. Maar wat nu? Wat kan u als zorgverlener met long COVID doen? Kunt u schade verhalen op uw werkgever? Onze letselschade advocaat Peter van Eijk vertelt u hier graag meer over.

Lees meer

4 mei 2021

Vergeet de Schadeverzekering Inzittenden niet

"Ik heb geen voorrang verleend en werd met mijn auto aangereden door een vrachtwagen. Het was mijn fout, maar mijn mede-inzittende en ik hebben ernstig letsel opgelopen. Is het nog mogelijk de letselschade die voortvloeit uit dit ongeval vergoed te krijgen?" In deze blog geef ik antwoord op deze vraag.

Lees meer