16 oktober 2016

Betere bescherming erfgenamen, deel 2

Door Sieta Autar-Matawlie

Zoals ik in mijn vorige blog schreef, heeft de Eerste Kamer op 7 juni 2016 een wetsvoorstel aangenomen waardoor erfgenamen beter worden beschermd tegen (onbekende) schulden uit een erfenis.

Ook is er meer duidelijkheid over welke gedragingen kunnen leiden tot zuivere aanvaarding van een erfenis. Deze wet is per 1 september jl. in werking getreden.

Wat te doen als erfgenaam?

Indien u erfgenaam bent, is het van belang dat u er goed over nadenkt hoe u de erfenis wilt aanvaarden of dat u de erfenis wilt verwerpen. Er zijn twee mogelijkheden om een erfenis te aanvaarden, zuiver of beneficiair.

Wijziging wet betreft zuivere aanvaarding

Met ingang van 1 september 2016 is de wet voor wat betreft de zuivere aanvaarding gewijzigd. Voorheen was er bij zuivere aanvaarding van een erfenis het risico dat een onbekende schuld ervoor kon zorgen dat de erfgenaam privé kon worden aangesproken om deze schulden te voldoen. Dat kon nog weleens tot heel vervelende situaties leiden. In de nieuwe wet (artikel 4:194a BW ) is opgenomen dat indien een erfgenaam die na zuivere aanvaarding bekend wordt met een schuld van de erfenis, die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, binnen drie maanden na die ontdekking een verzoek tot beneficiaire aanvaarding aan de kantonrechter kan doen. In artikel 4:194b BW is opgenomen dat wanneer een erfgenaam die zuiver heeft aanvaard en die na de vereffening of verdeling van de erfenis bekend wordt met een schuld, een verzoek aan de kantonrechter kan doen om te worden ontheven van zijn verplichting de schuld uit zijn vermogen te voldoen. De kantonrechter verleent deze ontheffing, tenzij de erfgenaam zich zodanig heeft gedragen dat de schuldeiser erop mocht vertrouwen dat de erfgenaam deze schuld uit zijn overige vermogen voldoet.

Gedragingen in een erfenis

Ook is de wet (artikel 4:192 BW) gewijzigd voor wat betreft de gedragingen die kunnen leiden tot zuivere aanvaarding van een erfenis. Voorheen was het zo dat wanneer iemand een erfenis beneficiair aanvaardt en zich gedraagt als zijnde de erfenis zuiver te hebben aanvaard, bijvoorbeeld door het betalen van een openstaande rekening van overledene, dit werd gezien als een daad van zuivere aanvaarding. Daardoor kon deze persoon in privé aansprakelijk worden gesteld voor alle schulden van de erfenis. Sinds 1 september jl. wordt een erfenis zuiver aanvaard in het geval een erfgenaam zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt bijvoorbeeld door het verkopen van goederen van de erfenis, bezwaart of op een andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt. En dus niet door bijvoorbeeld het betalen van een openstaande rekening.

Tot slot

Voordat u als erfgenaam actie onderneemt, bijvoorbeeld het ontruimen van een huis, het betalen van een rekening e.d., bedenk goed hoe u de erfenis wilt aanvaarden c.q. verwerpen. Een eenmaal gedane zuivere aanvaarding is maar in een enkel geval terug te draaien.

Deze weblog is geschreven in samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie Familie, Erfenis & Estate Planning.

Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Advocaat/associate partner/estate planner/executeur

Sieta Autar-Matawlie is een ervaren advocaat die gespecialiseerd is in het erfrecht.