8 mei 2011

Buren met bouwplannen

Door Gilyan Parker

Aan een bestuursrechtelijke procedure kun je niet zomaar meedoen. Het is zelfs de bedoeling van de wetgever het aantal procesdeelnemers en hun mogelijkheden verder in te perken.

Omwonenden worden door de rechter aan banden gelegd met een afstandscriterium. Buren doen mee, maar verderop in de straat vang je al snel bot als je geen goed zicht op het bouwplan hebt. Eigenaren kunnen bovendien niet altijd deelnemen aan een procedure van hun huurder. Alles draait om een juridische beoordeling van het belang dat je hebt om mee te mogen doen. Dat kan wel eens een onaangename verrassing zijn.

Wat zegt de wet?

Om als belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) te kunnen worden aangemerkt, dient een natuurlijk persoon een voldoende objectief en actueel, eigen, persoonlijk belang te hebben dat hem in voldoende mate onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks wordt geraakt door het bestreden besluit.

Geen belang

In een recente uitspraak (ABRvS 2 maart 2011, LJN: BP6343) gaat de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, nog eens in op de afstand tot een bouwwerk of planonderdeel. Ter zitting is gebleken dat de afstand van het perceel van de appellant tot het plandeel met de aanduiding “ecologische verbindingszone” ongeveer 450 meter bedraagt. De ruimtelijke uitstraling van de ecologische verbindingszone moet, gezien de afstand van ongeveer 450 meter en het feit dat op het plandeel geen bouwwerken mogen worden opgericht, gering worden geacht. Verder heeft appellant volgens de Raad niet aannemelijk gemaakt dat, ondanks deze afstand, het plandeel in de weg staat aan een eventuele toekomstige bedrijfsmatige invulling van zijn perceel. De Raad oordeelt dat de afstand in dit geval te groot is om een rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken belang te kunnen aannemen.

Bittere pil

De conclusie is dat de appellant in die zaak geen belanghebbende is bij het bestreden besluit zodat hij daartegen geen beroep kan instellen. Het beroep is derhalve niet-ontvankelijk. Een bittere pil voor diegenen die denken op te kunnen komen tegen overheidsbesluiten in de buurt, maar hun belang niet getoetst krijgen.

Gilyan Parker