20 mei 2008

Contract opstellen

Door Gilyan Parker

De noodzaak van een goed contract laat zich pas voelen indien een contract leidt tot een geschil dat dient te worden beslist door een rechter of arbiter.

In de meeste gevallen gaat het om een vordering wegens wanprestatie. Het contract zal dan moeten worden uitgelegd. Wat hebben partijen beoogd en blijkt dat uit het contract?

De uitleg van contracten

De rechters hanteren voor de uitleg van overeenkomsten de zogenaamde Haviltex maatstaf. Deze maatstaf is genoemd naar het arrest Ermes/Haviltex waarin de Hoge Raad de maatstaf formuleerde. De Hoge Raad bepaalde dat het bij de uitleg van een contractbepaling aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over een weer redelijkerwijs aan de bepaling mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. De Haviltexnorm is nadien door de Hoge Raad in een tweetal arresten aangevuld.

Duidelijke taal

Het is dus van essentieel belang dat de letterlijke tekst van een contract duidelijk de afspraken van partijen verwoord. Gebruik duidelijke taal. Maar het is ook belangrijk dat het contract informatie bevat over de beweegredenen van partijen om met elkaar een contract te sluiten. Die beweegreden kan bijvoorbeeld worden weergegeven in de “considerans” van het contract. Uit de considerans kan de rechter in het geval van een geschil afleiden wat de reden van contractpartijen is geweest om een contract te sluiten. Dat kan nuttig zijn voor de interpretatie van de artikelen in het contract. Kortom, wees niet te beknopt in wat u op papier zet.

Schakel een specialist in

Het maken van een contract is werk voor een specialist. Schroom daarom niet een specialist in te schakelen. Dat kan al in de onderhandelingsfase of later indien de mondeling gemaakte afspraken op papier moeten worden gezet. Mijn ervaring is dat een investering in een goed contract zich later kan uitbetalen in het geval van een geschil.

Gilyan Parker