30 augustus 2016

Crediteurenakkoord als alternatief voor faillissement

Door Gilyan Parker

Het komt regelmatig voor dat bedrijven die op zich succesvol een onderneming weten te drijven door oude of uitzonderlijke schulden toch in de financiële problemen komen.

Het is dan jammer als zo’n bedrijf failliet gaat. Een faillissement betekent immers vaak dat de schuldeisers met lege handen achterblijven en dat relaties met zakenpartners verbroken worden.

Een goed alternatief

In zo’n geval kan een crediteurenakkoord uitkomst bieden. Een succesvolle sanering van de schulden stelt het bedrijf immers in staat om door te draaien en weer rendabel te worden. Alhoewel de crediteuren maar een gedeelte van hun vordering betaald krijgen, behouden zij op die manier wel een klant. Daar komt bij dat zij in geval van faillissement vaak nog minder krijgen omdat bij een faillissement éérst de kosten van de curator worden voldaan. Een akkoord kan dus voor alle betrokken partijen een goede oplossing zijn.

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij een crediteurenakkoord biedt de schuldenaar aan al zijn crediteuren aan om een bepaald percentage van de vordering te voldoen. Preferente crediteuren, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst, verlangen dat aan hen het dubbele percentage wordt aangeboden. Ingeval van faillissement zouden preferente crediteuren immers vóór alle andere crediteuren worden voldaan. Het dubbele percentage weerspiegelt dus hun voorrangspositie. Een crediteurenakkoord is in principe niet meer dan een afspraak tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers. Als een of meer schuldeisers niet mee willen werken komt er dus geen akkoord tot stand. In de jurisprudentie is tot op heden slechts in uitzonderlijke gevallen bepaald dat een crediteur die zich op grond van onredelijke gronden tegen een akkoord verzet gedwongen kan worden om mee te doen. Met het wetsvoorstel Wet continuïteit onderneming II ligt er een wetsvoorstel voor, dat een wettelijke basis wil bieden voor een dergelijk dwangakkoord.

Hoe zorg je voor een goede kans van slagen?

Voor de schuldeisers is het natuurlijk nooit goed nieuws als aan hen een akkoord wordt aangeboden. Vaak kost het dus enige overtuigingskracht om hen mee te krijgen. Het is daarbij van belang dat het aangeboden akkoord tenminste zo goed is, dat de schuldeisers met een akkoord beter af zijn dan bij een faillissement het geval zou zijn. Bovendien is het zinvol om transparant te zijn over het ontstaan van de schulden, de manier van herstructurering van de schulden en de financiering van het akkoord. Voor zowel de schuldenaar die een akkoord wil aanbieden als ook voor een crediteur die gevraagd wordt om eraan mee te doen is het dus zinvol om zich te laten adviseren.

Gilyan Parker