17 juli 2011

De arbeidsrelatie in vakantietijd

Door Gilyan Parker

De zomervakanties 2011 zijn begonnen! Vaak een wat rustiger periode op de werkvloer.

Deze schijn kan bedriegen omdat de voor velen aangename en ontspannen vakantietijd wel degelijk tot “gedoe” in de arbeidsrelatie kan leiden. Enkele zaken waar u als werkgever in de vakantietijd tegen aan kunt lopen en hoe u daar verstandig mee om kunt gaan.

Te laat terugkerende werknemers

Het komt regelmatig voor dat werknemers te laat van vakantie terugkomen. Een werknemer die zich na de vakantie te laat op het werk meldt, zal daar een goede reden voor moeten hebben. Als de late terugkomst waardoor hij niet werkt, voor zijn rekening en risico komt dan geldt de hoofdregel: “geen werk, geen loon”. Uitzondering en dus voor risico van de werkgever komend, is arbeidsongeschiktheid wegens ziekte (ook in het buitenland).

Ziekmelding vanaf vakantie-adres

Een werkgever dient een ziekmelding vanaf het vakantie-adres in principe hetzelfde te benaderen als een gewone ziekmelding in Nederland. Als de werkgever een buitenlandse ziekmelding niet gelooft – bijvoorbeeld omdat wordt gedacht dat de werknemer daarmee alleen maar een paar extra vakantiedagen voor zichzelf wil regelen – is het af te raden over te gaan tot ontslag op staande voet. Als werkgever moet u dan namelijk bewijzen dat de werknemer niet arbeidsongeschikt was en dat negatieve bewijs is lastig te leveren. Direct een bedrijfsarts inschakelen, zoals gebruikelijk bij een Nederlandse ziekmelding, is meestal niet eenvoudig, tenzij uw arbodienst als service biedt om een bedrijfsarts ter plekke de arbeidsongeschiktheid te laten controleren. Anders bent u afhankelijk van een verklaring van een lokale arts cq. sociale zekerheidsinstelling. Dus als een werknemer zich vanuit het buitenland ziek meldt, is het advies om de werknemer te verzoeken zich ter plekke te laten controleren, de werkgever vervolgens te informeren over de vastgestelde arbeids(on)geschiktheid én te berichten of de werknemer in staat wordt geacht te reizen.

Zo’n voorschrift om ter plekke een goed leesbare liefst Engelstalige verklaring over de arbeidsongeschiktheid en de (on)mogelijkheid tot reizen te verkrijgen, kunt u ook al opnemen in de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek. Komt de werknemer een dergelijk voorschrift niet na dan kunt u een loonsanctie toepassen. Ontslag (op staande voet) bij het enkel niet naleven van controlevoorschriften bij een buitenlandse ziekmelding wordt over het algemeen niet als passende sanctie gezien, zoals nog op 1 juni 2010 door de Kantonrechter Utrecht is geoordeeld.

Ziek met vakantie

Wat nu als de werknemer al ziek was voordat hij met vakantie gaat? Een werkgever doet er verstandig aan om de bedrijfsarts de vraag voor te leggen of de medische beperkingen in de weg staan aan de vakantie. Heeft de bedrijfsarts geen bezwaar tegen de vakantie tijdens ziekte dan is dat een sterke aanwijzing voor u als werkgever. U kunt vervolgens wel als voorwaarde stellen dat de werknemer ook tijdens zijn vakantie aan de re-integratie werkt door geregeld telefonisch contact te onderhouden met de bedrijfsarts. Als hoofdregel geldt dat de dagen die de zieke werknemer met vakantie is niet ten laste komen van zijn saldo vakantiedagen; het zijn ziektedagen en geen vakantiedagen. Alleen met instemming van de werknemer kunnen die ziektedagen als vakantiedagen worden aangemerkt.

Wetswijziging

De wettelijke regeling over het in overleg kunnen aanmerken van ziektedagen als vakantiedagen, over het opbouwen van vakantiedagen tijdens ziekte en over de verjaring van vakantiedagen gaat overigens veranderen. Over de inhoud van de nieuwe regeling leest u meer in de weblog van 6 januari 2011. De Eerste Kamer heeft inmiddels met die wetswijziging ingestemd en deze treedt per 1 januari 2012 in werking. Voor advies over de (administratieve) gevolgen hiervan, kunt u met GMW Advocaten contact opnemen.

Gilyan Parker