17 februari 2011

De intentieverklaring en de ondernemingsraad

Door Gilyan Parker

Een onderneming wil met een andere onderneming samenwerken of fuseren.

Er zijn vergaande gesprekken over fusie en in een intentieverklaring bevestigen beide partijen de wens tot samenwerking. Welke rol speelt de ondernemingsraad (OR) hierbij?

Adviesrecht voor de OR

De OR heeft hierbij een belangrijke rol.
De ondernemingsraad heeft op grond van artikel 25 Wet op de ondernemingsraden (WOR) recht om advies te geven aan de ondernemer over belangrijke voorgenomen beslissingen over financieel-economische en bedrijfsorganisatorische zaken. Als de ondernemer ten onrechte geen advies vraagt en een voorgenomen besluit uitvoert, kan de OR binnen één maand na het genomen besluit een procedure starten bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. De OR kan verzoeken het besluit in te trekken en de ondernemer verbieden het besluit (verder) uit te voeren. Dat kan vergaande gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Het is dus belangrijk voor zowel de ondernemer als de OR om tijdig te onderkennen dat er sprake is van een adviesplichtig besluit.

Invloed OR bij fusieproces

Het Gerechtshof Amsterdam besliste op 20 januari 2011 over de vraag of een OR adviesrecht heeft ten aanzien van een intentieverklaring. Ja dat recht heeft de OR in deze zaak omdat de intentie een overeenkomst tot duurzame samenwerking vormt en dat valt onder artikel 25 WOR. De intentieverklaring bevatte al afspraken over bijvoorbeeld het gezamenlijke bestuur en het gezamenlijk ontwikkelen van een werkplan, begroting en strategisch beleid. Van vrijblijvendheid over het tot stand brengen van een samenwerkingsverband was geen sprake meer. Nu de intentieverklaring er al lag, had de OR in feite geen mogelijkheid meer om wezenlijke invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces. Het besluit moet worden ingetrokken en alle gevolgen daarvan moet de ondernemer ongedaan maken.

Intenties en pilots

Hoewel de fusie zelf in dit geval nog niet rond was en de ondernemer wel had aangekondigd dat de OR daarover advies zou worden gevraagd, stelt de rechter dat de OR dus al eerder in dat fusietraject adviesrecht toekomt. Dat kan voor de ondernemer soms lastig zijn omdat fusiegesprekken meestal met vertrouwelijkheid zijn omgeven en men zolang wil wachten met het informeren van anderen, zoals de OR, tot dat het – bijna – helemaal rond is. Naast intentieverklaringen wordt bij (voorgenomen) belangrijke ondernemersbeslissingen ook wel gesproken over pilots, een principebesluit, tijdelijk project of experimenten. Zowel voor de ondernemer als de OR is het zaak op tijd in de gaten te hebben of en zo ja in hoeverre er daarbij sprake is van een adviesplichtig (voor)genomen besluit.

Gilyan Parker