15 september 2008

Derdenbeslag bij verkeerd bankfiliaal

Door Gilyan Parker

In de juridische praktijk wordt er vaak conservatoir (=voorlopig) beslag gelegd op bankrekeningen van een debiteur, het zogenaamde derdenbeslag.

De wet schrijft voor dat de deurwaarder in zo’n geval het beslagexploot dient te betekenen aan de plaats waar de bank volgens statuten of reglement haar zetel heeft of waar zij filiaal houdt. Met filiaal wordt hier bedoeld de bankvestiging waar de schuldenaar feitelijk zijn bankzaken regelt.

In praktijk kiezen deurwaarders ervoor om te volstaan met betekening van het beslagexploot aan een filiaal van de betreffende bank dat gelegen is in de buurt van de eigen vestiging is gelegen, zonder dat dit het hoofdfiliaal is dan wel het filiaal waar de schuldenaar bankiert. Hoewel dat formeel gezien niet juist is, komen zij er vaak mee weg.

De rechtbank Amsterdam heeft bij uitspraak van 31 juli 2008 deze handelwijze van de deurwaarder echter niet rechtsgeldig geoordeeld. In de aan die rechtbank voorgelegde kwestie was er door de deurwaarder beslag gelegd op de bankrekening van een debiteur die bankierde bij het ABN Amro-filiaal te Lunteren. Betekening van de conservatoire beslagstukken geschiedde echter enkel bij het voor de deurwaarder dichtstbijzijnde filiaal van ABN Amro in Arnhem. Nadat in de onderliggende procedure vonnis was gewezen, waarbij de schuldenaar was veroordeeld tot betaling, en de schuldeiser tot executie van het vonnis wenste te komen, maakte de schuldenaar daartegen bezwaar. Hij constateerde een onregelmatigheid bij de beslaglegging. De voorzieningenrechter ging daarin volledig mee. Zij stelde vast dat, gelet op de bepalingen in de wet, het beslagexploot was uitgebracht aan het verkeerde filiaal van de ABN Amro-bank, namelijk niet aan het filiaal in Lunteren of het hoofdkantoor in Amsterdam, maar enkel aan het filiaal in Arnhem. Dit terwijl vaststond dat de debiteur bankierde bij het bankfiliaal te Lunteren. Als gevolg van deze gang van zaken werd het beslag niet rechtsgeldig verklaard en werd het opgeheven.

Hier blijkt maar weer dat deurwaarders zorgvuldig moeten zijn bij het kiezen van de bank en het bankfiliaal waar zij in voorkomend geval beslag moeten leggen.

De uitspraak vindt u hier.  

Gilyan Parker