3 maart 2010

Domeinnaam gebruik als handelsnaam?

Door Gilyan Parker

Het doorlinken of rerouten naar een website is geen handelsnaamgebruik, zo besloot het Gerechtshof in Den Haag.

De uitspraak

Het Gerechtshof te Den Haag heeft in een procedure tussen Gefelicitaart.nl en Taartwinkel.nl geoordeeld dat het enkele gebruik van een domeinnaam om daarmee door te linken (rerouten) naar een andere website geen handelsnaamgebruik oplevert. De juridische vraag die werd beantwoord was of GefeliciTAART, door het gebruik van de domeinnaam in strijd met het handelsnaamrecht handelde of op andere wijze onrechtmatig handelde jegens Taartwinkel.nl.

Handelsnaamgebruik

Taartenwinkel.nl stelde dat GefeliciTAART met het gebruik van de domeinnaam een handelsnaam voert die slechts in geringe mate afwijkt van de door Taartenwinkel.nl gevoerde handelsnaam Taartenwinkel.nl en dat dientengevolge, gelet op de omstandigheid dat beide ondernemingen zich bezighouden met het via internet verkopen van taarten en beide in Haarlem zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen deze ondernemingen te duchten is. Het hof oordeelde dat van handelsnaamgebruik geen sprake was omdat aan de domeinnaam geen actieve website was gekoppeld maar slechts doorverwees naar de website www.gefelicitaart.nl. In mijn eerdere weblog “Uw domeinnaam is niet per definitie een handelsnaam” besprak ik al dat niet ieder domeinnaamgebruik ook opgevat moet worden als handelsnaamgebruik. Het hangt dus echt af van de omstandigheden van het geval of een domeinnaam tevens een handelsnaam is. Waar het om gaat is dat pas indien een domeinnaam door derden (zoals potentiële klanten) wordt opgevat als een presentatie van een onderneming, sprake zal zijn van gebruik als handelsnaam. Het gaat dus op de perceptie van het publiek. De inhoud van de aan de domeinnaam gekoppelde website speelt daarbij doorgaans een grote rol. Indien de website op geen enkele wijze verwijst naar de domeinnaam , zal niet snel worden aangenomen dat uw domeinnaam tevens een handelsnaam is. Niet van belang is overigens of de domeinnaam beschrijvend is. Zie hierover ook mijn weblog met de titel “Handelsnaam mag beschrijvend zijn”.

Onrechtmatig handelen

Het Hof oordeelde echter wel dat GefeliciTAART onrechtmatig handelde doordat door het gebruik van de domeinnaam verwarring te duchten is bij het in aanmerking komende publiek. Het Hof nam daarbij als uitgangspunt dat het profiteren van andermans inspanningen en de resultaten daarvan op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt, maar dat dat anders kan zijn wanneer het gaat om het gebruik van een teken dat gelijkenis vertoont met de handelsnaam van een ander en het publiek daardoor in verwarring wordt gebracht. Het Hof oordeelde vervolgens dat in dit geval sprake was van verwarring, mede in aanmerking nemende dat Taartenwinkel.nl, gelet op het aanzienlijke marktaandeel dat zij zich heeft weten te verwerven, bij het relevante publiek een zekere bekendheid heeft verworven. Verder werd relevant geacht dat de domeinnaam taartwinkel.nl zoveel gelijkenis vertoont met de handelsnaam (en domeinnaam ) Taartenwinkel.nl, dat de kans dat consument, op zoek naar het bedrijf van Taartenwinkel.nl, taartwinkel.nl intypt, aanzienlijk is. Van belang achtte het Hof verder dat GefeliciTAART ook heeft erkend dat haar streven mede was gericht op het genereren van zoveel mogelijk internetverkeer naar de eigen website. De volledige uitspraak vindt u hier.

Gilyan Parker