12 november 2014

Duidelijkheid over werkingssfeer verplicht pensioenfonds uitzendbranche

Door Gilyan Parker

De blog van 8 oktober ("Detacheerder onder verplicht pensioenfonds uitzendbranche") eindigde ik met de “cliffhanger” over de uitspraak in de zaak Care4Care tegen het pensioenfonds. Die uitspraak is er.

Arrest inzake Care4Care

Op 28 oktober 2014 heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat Care4Care valt onder de werkingssfeer van het verplichte Pensioenfonds voor de Personeelsdiensten. De redenering is van belang – ook voor andere uitzend- en detacheringsondernemingen. Het hof is nagegaan of de arbeidsovereenkomsten die Care4Care sluit met haar hoogopgeleide, gespecialiseerde medewerkers, kwalificeren als een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW. Ja aldus het hof, mede omdat werkgever en werknemer bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst voor ogen stond dat de werknemer ter beschikking van derden (zorginstellingen) zou worden gesteld en aldaar werkzaamheden zou gaan verrichten. Bovendien staat vast dat Care4Care dit bedrijfsmatig doet, en hiermee minimaal 50% van het premieplichtig loon van Care4Care is gemoeid.

Allocatiefunctie niet van belang

Daarbij heeft het hof ook overwogen dat niet van belang is of Care4Care een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt vervult. Dus of zij zich met name bezighoudt met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van tijdelijke arbeid. Het al dan niet hebben van een allocatiefunctie is volgens het hof niet van belang voor de vraag of Care4Care onder de werkingssfeer van het verplichte pensioenfonds valt. Alle werknemers die werkzaam zijn op basis van een uitzendovereenkomst, vallen in beginsel onder de werkingssfeer aldus het hof.

Leiding en toezicht bij derde

Tot slot overweegt het hof op basis van de overeenkomsten die Care4Care gebruikt dat de werknemers onder leiding en toezicht van de derde, de opdrachtgever, de werkzaamheden verrichten. Daaraan doet niet af dat het gaat om zelfstandig uit te voeren, hoogopgeleid en gespecialiseerd werk. De instructiebevoegdheid ten aanzien van die professionals is dus door Care 4 Care overgedragen aan degene aan die zij de medewerkers ter beschikking heeft gesteld. Kortom, Care4Care maakt gebruik van overeenkomsten die kwalificeren als uitzendovereenkomst en valt onder de werkingssfeerbepaling van het verplichte pensioenfonds voor de uitzendbranche. Care4Care moet dus ook aan Stipp de daartoe verplichte pensioenpremies betalen.

Arrest inzake Fresh Connection

Hetzelfde Gerechtshof Amsterdam had op 9 september 2014 al in vergelijkbare zin geoordeeld in een kwestie tussen werkgever Fresh Connections en Stipp (ECLI:nl:ghams:2014:4616). Fresh Connections houdt zich bezig met verwerven en uitvoeren van ICT-opdrachten. Ook in die zaak staat vast dat sprake is van het bedrijfsmatig aan derden ter beschikking stellen van medewerkers om bij die derde werkzaamheden te verrichten. Ook staat vast dat dit gebeurt onder leiding en toezicht van die derde, hoewel het ook bij Fresh Connections gaat om gespecialiseerde werkzaamheden waarvan de opdrachtgever zelf nauwelijks kennis heeft. Tot slot overweegt het hof ook in die zaak dat het al dan niet bij Fresh Connections ontbreken van een allocatiefunctie niet afdoet aan het feit dat sprake is van uitzendovereenkomsten en dat Fresh Connections onder de verplichtstelling valt.

Werkingssfeer verplicht gesteld pensioenfonds

Het Gerechtshof Amsterdam geeft dus in twee recente arresten een ruime uitleg aan de werkingssfeer van het verplicht gestelde pensioenfonds voor de uitzendbranche; tevens relevant voor detacheerders. Wellicht geeft dit voorlopig duidelijkheid, want het is niet uit te sluiten dat de Hoge Raad zich hier nog over gaat buigen. Wordt dus (wellicht) opnieuw vervolgd.

Gilyan Parker