16 januari 2011

Europa als leidraad

Door Gilyan Parker

Het IPO en de VNG hebben de Europese prioriteiten voor het jaar 2011 geactualiseerd voor de provincies en gemeenten.

Het is een selectie uit het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2011 voor een slimmere en groenere sociale markteconomie.

Deze strategie verscheen (al) op 3 maart 2010 (COM(2010) 2020). Gemeenten en provincies hebben een belangrijke taak bij de praktijk, uitvoering en handhaving van Europese regelgeving. Toch is het niet geheel toevallig dat de Tweede Kamer ook met een – nationale –  prioriteitenlijst kwam. De EU staat terecht in de belangstelling: het overgrote deel van wet- en regelgeving heeft een Brusselse leest. Dit soort lijstjes geeft stakeholders inzicht in wat komen gaat en – ook niet onbelangrijk – wat meer uit het zichtveld dreigt te geraken.

Prioriteiten, ook voor staatssteundossier

Het IPO en de VNG noemen negen onderwerpen genoemd die het komende Europese jaar bijzondere aandacht van decentrale overheden zullen krijgen. Beide organisaties hebben als speerpunt de Europa 2020-strategie genoemd. Innovatie stijgt met stip. Ook de dossiers milieu, klimaat en energie krijgt bijzondere aandacht. Provincies en gemeenten willen ook na afloop van de huidige programmaperiode 2007-2013 regionale ontwikkelingsprogramma’s blijven uitvoeren met steun van de Europese structuurfondsen. Lat but not least worden de herziening van het pakket staatssteunregels dat van toepassing is op diensten van algemeen belang en de geplande modernisering van de aanbestedingsregels als prioriteit genoemd. Die zou ik overigens op één hebben gezet.

Uitbreiding subsidiemogelijkheden

Ook “subsidie jagers” kunnen hun voordeel doen, bijvoorbeeld met het Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling, een EU subsidieprogramma voor met name onderzoeks- en demonstratieprojecten. Het programma loop nog tot en met 2013 en heeft een budget van ruim 50 miljard euro. Een van de deelprogramma’s ziet op samenwerking en gaat uit van samenwerkend onderzoek in heel Europa en andere partnerlanden. Een voorwaarde is daarnaast dat het projectvoorstel een innovatief plan bevat. Het betreft ondersteuning van projecten voor bijvoorbeeld gezondheidszorg, veiligheid, biotechnologie, ICT, nanowetenschappen, transport, jeugdbeleid, criminaliteit en cultureel erfgoed.

Landelijk

De vaste commissie voor Europese Zaken uit de Tweede Kamer heeft eind 2010 ook haar Europese prioriteiten voor 2011 vastgesteld (Kamerstuk 22112, nr. 1114). Haar prioriteitenlijst bevat 48 dossiers. Aandacht gaat met name uit naar het financieel economisch beleid van de EU. Back to basics en tegen de achtergrond van de in het Verdrag van Lissabon geregelde subsidiariteitstoes een evenwichtige keuze.

Gilyan Parker