11 april 2012

Extra huurprijsverhoging in 2012 voor hogere inkomens?

Door Gilyan Parker

De woningmarkt ligt nog steeds op zijn gat. Teneinde deze markt nieuw leven in te blazen, heeft het kabinet een aantal maatregelen op het oog.

Een van deze maatregelen betreft een extra huurprijsverhoging voor huurders van niet geliberaliseerde woningen met een (gezamenlijk) bruto inkomen van meer dan € 43 000,-. Door middel van deze maatregel wenst het kabinet de doorstroming van huurwoningen naar koopwoningen te bevorderen. Huurders met hogere inkomens zouden financieel gezien meer mogelijkheden hebben in de koopsector. Daarenboven zijn de niet geliberaliseerde woonruimten schaars en worden ze niet zelden bewoond door huurders die ook duurdere huurwoningen kunnen bekostigen. Ook dat dient te worden tegengegaan.

Huidige regeling

Op dit moment is het zo dat verhuurders van niet geliberaliseerde woningen bij de huurprijsverhoging gebonden zijn aan het percentage dat de regering jaarlijks vaststelt. In 2011 en 2012 is het huurprijsverhogingspercentage gelijkgesteld aan de inflatie. Voor de periode 1 juli 2011 tot 1 juli 2012 geldt daarmee een maximale huurprijsverhoging van 1,3 %. Voor de daaropvolgende periode van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 is dat 2,3 %. Daarnaast geldt dat de huurprijsverhoging slechts éénmaal per twaalf maanden mag plaatsvinden én minimaal twee maanden van te voren schriftelijk aan de huurder dient te zijn aangekondigd.

Wetsvoorstel

Per 1 juli 2012 wordt het waarschijnlijk mogelijk om huurprijzen van niet geliberaliseerde woningen extra te verhogen met 5 %, indien het (gezamenlijk) bruto inkomen van de huurder(s) twee jaar voor de beoogde huurverhoging hoger was dan € 43 000,-. De huurprijsverhoging voor deze huurder(s) kan hiermee derhalve uitkomen op maximaal 7,3% (2,3 % plus 5 %).

Om te onderzoeken of de huurder(s) voor de extra verhoging in aanmerking komt/komen, kan door de verhuurder bij de Belastingdienst een verklaring worden opgevraagd over het inkomen van de huurder(s). Met het oog op de bescherming van de privacy van de huurder(s) zal de Belastingdienst in de verklaring slechts aangegeven of het inkomen al dan niet hoger was dan € 43.000,-. De verklaring dient vervolgens bij het huurverhogingsvoorstel te worden gevoegd wanneer de verhuurder van de extra verhoging gebruik wenst te maken. Indien geen verklaring van de Belastingdienst aan het voorstel wordt gehecht, is de huurder in beginsel slechts de voorheen geldende huurprijs verschuldigd.

De datum van inwerkingtreding van de beoogde wetswijziging staat nog niet vast. Beoogd wordt de extra huurprijsverhoging per 1 juli 2012 mogelijk te maken. Daarop vooruitlopend zullen verhuurders evenwel een verklaring bij de Belastingdienst moeten kunnen opvragen en moet de Belastingdienst ook rechtsgeldig een dergelijke verklaring kunnen afgeven. Immers dient de huurprijsverhoging minimaal twee maanden voor de beoogde ingangsdatum te worden aangekondigd. In de wet zal daarom worden bepaald dat dergelijke handelingen gedaan vóór inwerkingtreding van deze wetswijziging, gelden als te zijn gedaan ingevolge deze wet en na inwerkingtreding van de wet als geldig worden aangemerkt. Mocht u derhalve verhuurder zijn van (een) niet geliberaliseerde woonruimte(n) en een extra huurprijsverhoging beogen, houdt u dan rekening met deze mogelijkheid.

Gilyan Parker