6 mei 2012

Familierechtzittingen binnenkort voor iedereen toegankelijk

Door Gilyan Parker

Als hoofdregel heeft thans in Nederland te gelden dat alle zittingen bij rechtbanken en hoven een openbaar karakter hebben en dus voor een ieder toegankelijk zijn.

Voor onder andere familierechtzaken wordt daarop een uitzondering gemaakt. Dit betreft zodanige privé aangelegenheden dat over het algemeen de aanwezigheid van vreemden bij familierechtzittingen als een schending van de privacy wordt beschouwd. Dit is een groot goed binnen het familierecht. Het vertrouwelijke karakter van dit soort zaken verdient bescherming. Aan deze bescherming komt binnenkort een einde.

Nieuwe wetgeving

Er is een wetsvoorstel (32 856) goedgekeurd door de Eerste Kamer op 24 april 2012 dat eerder al op 5 april 2012 door de Tweede Kamer was aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt het door een wijziging van de procesregels mogelijk om de behandeling van zaken in het personen- en familierecht in het openbaar te laten plaatsvinden. De rechter kan in bijzondere gevallen een uitzondering maken. De inwerkingtreding van de wet zal geschieden op een nog bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. 

Betekenis voor de praktijk

Het is nog niet duidelijk in hoeverre rechters van de uitzonderingsmogelijkheid gebruik zullen gaan maken. Ik waag mij niet aan voorspellingen. Men moet zich echter realiseren dat de nieuwe regeling betekent dat nieuwe partners, ouders etc., maar ook bijvoorbeeld journalisten, op de zitting aanwezig mogen zijn. Zij mogen zich er weliswaar niet mee bemoeien, maar het lijkt mij geen goede ontwikkeling. Dergelijke zittingen zijn beladen en betreffen het privé leven van partijen. Het is de vraag in hoeverre de aanwezigheid van vreemden door hen geaccepteerd zal gaan worden. Ik vermoed dat het draagvlak klein zal zijn, maar zal u er over berichten zodra hierover nieuws is. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u te allen tijde contact met mij opnemen op 070-3615048 of m.groenleer@gmw.nl.

Gilyan Parker