8 juni 2009

Forfaitaire overwerkvergoeding kapseist

Door Gilyan Parker

Veel arbeidsovereenkomsten kennen een vast bedrag aan salaris waarin eventueel overwerk wordt geacht te zijn ondervangen.

Op grond van het arrest van de Hoge Raad van 24 april 2009 lijkt het echter raadzaam om vergoeding van overuren apart op te nemen in de arbeidsovereenkomst en daarbij ook acht te slaan op toepasselijke CAO-bepalingen.

De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat een forfaitaire vergoeding van overuren mogelijk ongeldig is.
In deze zaak ging het om arbeidsovereenkomsten van een kapitein en een matroos op een vrachtschip. Op de arbeidsovereenkomsten was de CAO voor Binnenscheepvaart van toepassing. Beide werknemers hadden een aanzienlijk hoger salaris dan het in de CAO opgenomen minimumsalaris. Na ontbinding van de arbeidovereenkomst vorderden de werknemers vergoeding van niet uitbetaalde overuren van de werkgever. De werkgever verweerde zich met de stelling dat bij het vaststellen van het salaris eventueel overwerk al was meegenomen.

Uiteindelijk meerden de scheepslui aan bij de Hoge Raad. Hier deden zij een beroep op artikel 12 Wet CAO en stelden dat afwijkingen van de CAO niet geldig zijn indien deze voor werknemers minder gunstig zijn dan de CAO zelf. De Hoge Raad voer met deze gekozen koers mee en oordeelde als volgt.

De geldigheid van een beding waarbij een forfaitaire vergoeding van overwerk is overeengekomen, dient te worden onderzocht door de vergoeding die een werknemer op grond van dat beding ontvangt te vergelijken met de vergoeding die de werknemer op basis van de toepasselijke CAO-bepaling zou ontvangen. Deze vergelijking wordt per maand gemaakt. Voor de maanden dat het overwerkbeding gunstiger uitpakt voor de werknemer dan de CAO-bepaling, moet het beding als geldig worden beschouwd. Voor de maanden waarin een werknemer echter zoveel overwerk heeft verricht dat de forfaitaire vergoeding lager uitvalt dan de vergoeding die op basis van de CAO-bepaling zou zijn verkregen, is het beding ongeldig en kan de werknemer alsnog aanspraak maken op vergoeding van het door hem verrichtte (en dus nog niet vergoedde!) overwerk.

Een forfaitaire vergoeding van overwerk is dus niet zonder meer ongeldig. Wel is het raadzaam een dergelijke constructie zorgvuldig te berekenen, zowel voor werkgever als werknemer. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de sectie Arbeidsrecht.

Gilyan Parker