28 januari 2013

Gedragsregels op USB-stick onvoldoende!

Door Gilyan Parker

Let als werkgever goed op op welke wijze je je werknemers op de hoogte stelt van de gedragsregels die gelden binnen je onderneming.

Hoewel we leven en werken in een digitaal tijdperk, bepaalde een kantonrechter (LJN: BX9477) recentelijk alsnog dat gedragsregels niet op een USB-stick gegeven mogen worden. Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werkneemster die de, op USB-stick aangeleverde, gedragsregels overtrad, werd afgewezen.

Aanname van geld

In deze zaak, die speelde voor het kantongerecht te Amsterdam, ging het om een werkneemster, werkzaam in de zorg, op basis van een leer/arbeidsovereenkomst. Op deze leer/arbeidsovereenkomst waren een aantal reglementen van toepassing verklaard, waaronder de Procedure Gedragsregels Giften Personeel. Volgens deze gedragsregels was het niet toegestaan om geschenken van cliënten aan te nemen. Tevens was in de gedragsregels opgenomen dat bij het niet volgen van de gedragsregels een verbetertraject gestart zou worden waarin de verbeterpunten zouden worden besproken.

Grove schending voorschriften

De desbetreffende werkneemster verrichtte (zorg-)werkzaamheden voor een bewoner van een aanleunwoning en een paar keer van hem geld aangenomen om haar schulden af te kunnen lossen. In totaal was sprake van een bedrag van enkele duizenden Euro’s. Toen haar werkgever lucht kreeg van deze aannames, schorste zij de werkneemster per direct en diende zij wegens dringende redenen een ontbindingsverzoek in bij de rechter. Zij stelde dat de werkneemster wist of behoorde te weten, dat zij geen geld aan mocht nemen van cliënten. Door het systematisch misbruik van de regel, had werkneemster de regels op grove wijze overtreden. De werkneemster, daarentegen, stelde geen kennis genomen te hebben van de, op USB-stick aangeleverde, gedragsregels. Als dat al zo was, schreven de gedragsregels bovendien voor om een verbetertraject te starten en niet direct over te gaan tot ontbinding. Dit lag te meer voor de hand nu de werkneemster nog in opleiding was en bezig met haar leer-werktraject.

Moreel verwijt

De kantonrechter gaf de werkneemster in haar verweer gelijk. Om te kunnen beoordelen of sprake was van een dusdanige schending van de gedragsregels dat het arbeidscontract ontbonden diende te worden, speelde een belangrijke rol of de werkneemster bewust was of had moeten zijn van haar gedrag. Onomstreden stond vast dat de gedragsregels op USB-stick waren aangeleverd. Niet was gebleken dat de werkgever de regels op een andere manier onder de aandacht had gebracht dan wel ooit aan de werkneemster gevraagd had of zij hiervan kennis genomen had. Mede gezien het opleidingsniveau van de werkneemster kon derhalve niet verwacht worden dat de werkneemster de inhoud van de gedragsregels op zich zou nemen. Hoewel de rechter van mening was dat voldoende gebleken was dat sprake was van een verkeerde beslissing van de werkneemster, was de conclusie te snel getrokken dat een voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer mogelijk was. Een, zogezegd, moreel verwijt rechtvaardigde niet meteen een beëindiging. De rechter nam hierbij in aanmerking dat de werkneemster nog in een opleidingsfase verkeerde en een kans zou moeten krijgen zich te verbeteren.

Conclusie

Hoe modern de meeste ondernemingen tegenwoordig ook zijn, deze uitspraak laat zien dat er grenzen zijn aan de digitalisering van arbeidsvoorwaarden en reglementen. Met name wanneer er (te) weinig controle is of werknemers daadwerkelijk op de hoogte zijn van reglementen, is er risico om alsnog bot te vangen wanneer de reglementen worden geschonden. Voor nadere vragen over hoe gedragsregels dan wél aan te leveren, neem gerust contact op met mij of één van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Gilyan Parker