2 januari 2008

Geen doorbetaling loon bij ziekte als sprake is van opzet

Door Gilyan Parker

Ingeval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte heeft een werknemer op grond van de wet twee jaar recht op 70% van het laatstverdiende loon, waarbij als ondergrens het wettelijk minimumloon heeft te gelden.

Als bovengrens geldt 70% van het maximum dagloon, oftewel 70% van € 3.798 is € 2.658 bruto per maand (inclusief vakantiegeld, bedrag als vastgesteld per 1 juli 2007).

In de praktijk betalen de meeste werkgevers echter 100% van het overeengekomen loon in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar. Een groot deel van die werkgevers betaalt zelfs 100% gedurende twee jaar. Hoe het tussen werknemer en werkgever geregeld is, valt te lezen in de individuele arbeidsovereenkomst en/of in de van toepassing zijnde cao. Op de verplichting tot loondoorbetaling bestaat een belangrijke uitzondering: als de arbeidsongeschiktheid opzettelijk is veroorzaakt, hoeft de werkgever het loon niet door te betalen. Maar wanneer is er nu sprake van “opzet”?

Een werkneemster die deelnam aan het tv programma Make me Beautiful en als gevolg van de cosmetische operaties langdurig arbeidsongeschikt raakte, werd geen opzet verweten. Ook de parachuutspringer met weinig ervaring die zonder instructeur ging springen en ernstig rugletsel opliep (en derhalve arbeidsongeschikt raakte) werd geen opzet verweten. In beide gevallen had de werknemer, aldus de rechter, niet het oogmerk om arbeidsongeschikt te raken, zodat er geen sprake was van opzet in de zin van de wet. In het geval van de zaalvoetballende buschauffeur die weer thuis kwam te zitten na zijn zoveelste blessure bepaalde het Hof dat hij wel recht hield op 70% van zijn loon, maar niet op de aanvullingen. De werknemer was door zijn werkgever al verschillende keren gewaarschuwd en bovendien stond in de cao dat de aanvulling boven het wettelijk maximum niet verschuldigd was bij schuld of door toedoen van de werknemer.

Alhoewel in de praktijk vrijwel nooit “opzet” wordt aangenomen en de werkgever derhalve gehouden is tot loondoorbetaling bij ziekte, is het niet in alle gevallen zo dat de werknemer zijn gebruikelijke loon krijgt doorbetaald. Dit kan namelijk minder zijn: te weten: 70% van maximaal € 3.798, nu de werkgever voor het meerdere afspraken kan maken die afwijken van de wettelijke bepalingen. Kijk dus heel goed uit met schaatsen, snowboarden en skieën deze winter, vooral als u voor het afwijken van wettelijke bepalingen getekend heeft!

Gilyan Parker