21 juni 2011

Geregistreerd partnerschap J/N?

Door Gilyan Parker

Het Centraal Bureau voor de Statistiek constateert een sterke stijging van het aantal geregistreerde partnerschappen.

Met name bij relaties van 40-plussers. En dat is geen toeval.

Een geregistreerd partnerschap heeft, wanneer er geen kinderen zijn, namelijk als (juridisch) voordeel dat het eenvoudiger te ontbinden is dan een huwelijk. Wie nog wel kinderen wil, kan juridisch gezien beter voor het huwelijk kiezen.

Alleen automatische erkenning bij huwelijk

Over het algemeen zijn er maar weinig juridische verschillen tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap. Wanneer er kinderen in het spel zijn, is er echter een wezenlijk verschil. Een kind dat tijdens een huwelijk van een man en een vrouw wordt geboren, heeft van rechtswege twee ouders. Maar een kind dat tijdens een geregistreerd partnerschap wordt geboren, heeft van rechtswege geen andere ouder dan de vrouw uit wie het kind is geboren. Dit geldt zowel voor paren van verschillend geslacht als voor paren van gelijk geslacht. Wil de man toch ouderlijk gezag verkrijgen, dan zal hij eerst ook juridisch vader moeten worden. Voor paren van verschillend geslacht betekent dit dat de man het kind zal moeten erkennen. Voor paren van gelijk geslacht kan vooralsnog alleen juridisch ouderschap ontstaan door adoptie, ook in geval van een huwelijk.

Dus alleen wanneer man en vrouw met elkaar gehuwd zijn, vindt erkenning automatisch plaats.

Het gevolg van niet-erkenning of adoptie doet zich in de praktijk vooral voelen bij het uit elkaar gaan van de geregistreerd partners. Omdat de man geen ouderlijk gezag heeft, heeft hij ook geen inspraak in de schoolkeuze van het kind, medische ingrepen, verhuizing etc. En dat is een, in ieder geval voor de man, vaak onbedoeld gevolg!

Snelle ontbinding  geregistreerd partnerschap

Wie geen kinderen heeft, kan het geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van de rechter ontbinden. Wanneer beide partijen het erover eens zijn dat de relatie voorbij is, kunnen zij, tezamen met een of meer advocaten of notarissen een gedateerde verklaring ondertekenen waaruit blijkt dat zij een overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap hebben gesloten. Anders dan bij samenwonen bestaat er overigens wel een recht op partneralimentatie.

Geregistreerde partners met kinderen dienen evenals gehuwden en samenwoners die uit elkaar gaan een zorgregeling, het zogenaamde ouderschapsplan (zie ook Kinderen en echtscheiding), op te stellen ten aanzien van de kinderen. In dat geval dient het geregistreerd partnerschap door de rechter te worden ontbonden.

Conclusie

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat het doorgaans niet zoveel zin heeft een geregistreerd partnerschap aan te gaan als men ook nog kinderen wil. Alleen als men geen kinderen meer wil, wordt het aantrekkelijk.

Gilyan Parker