5 juni 2011

Gevolgen crisis voor echtscheidingen (deel 2)

Door Gilyan Parker

In mijn vorige weblog ging ik in op de problemen als de verkoop van de voormalige echtelijke woning uitblijft. Echter, ook toedeling van de woning aan één van de echtgenoten kan voer zijn voor vervelende discussies.

Waardedaling woning

Tot op heden ging de discussie in mijn echtscheidingspraktijk nagenoeg uitsluitend over de vraag tegen welke waarde de woning kon worden overgenomen door één van de echtgenoten. Er was bijna altijd sprake van een waardestijging. Daarin komt langzaam een kentering. Steeds vaker worden scheidende echtparen geconfronteerd met een waardedaling van de voormalige echtelijke woning.

Gemeenschap van goederen

Echtparen die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd dragen elk de helft van de waardedaling. Maar wat geldt als een echtpaar is gehuwd onder huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding?

Huwelijkse voorwaarden: periodiek verrekenbeding

Stel dat in de akte van huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding van overgespaarde inkomsten is opgenomen en jaarlijkse verrekening (waartoe de echtgenoten op grond van het verrekenbeding gehouden waren) achterwege is gebleven, en stel dat de man eigenaar is van de echtelijke woning. Heeft de vrouw bij echtscheiding nog een vordering op de man uit hoofde van het verrekenbeding? In de rechtspraak is een formule ontwikkeld op basis waarvan deze vordering kan worden berekend. Deze komt er op neer dat als overgespaard inkomen is geïnvesteerd in de woning, de vrouw voor de helft deelt in de waardestijging die het gevolg is van deze investering (bijvoorbeeld aflossing met overgespaard inkomen).
Wat nu als de woning in waarde is gedaald? De vrouw zal stellen dat zij dan nog steeds een vordering op de man heeft, want als de man wel jaarlijks had afgerekend met haar had zij elk jaar een bedrag van hem ontvangen. De man zal aanvoeren dat dit onredelijk is, omdat de waardedaling volledig voor zijn rekening komt, en hij niet naast een onderwaarde ook nog eens met een schuld aan de vrouw wil achterblijven. De rechtspraak heeft hier nog geen duidelijk standpunt over ingenomen; het laatste woord is hierover dus nog niet gesproken. Indien u hierover vragen hebt, kunt u te allen tijde contact met mij opnemen.

Zie ook: Gevolgen crisis voor echtscheidingen (deel 1) en Gevolgen crisis voor echtscheidingen (deel 2).

Gilyan Parker