7 maart 2012

Google Maps: Inbreuk op uw privacy?

Door Gilyan Parker

Een groot deel van de Nederlandse bevolking maakt gebruik van Google Maps en Google Street View.

Via deze gratis informatiediensten krijgt men gemakkelijk een beeld van een bepaald woon- of vestigingsadres. Niet iedereen is echter blij met de panorama- en satellietfoto’s die Google op internet plaatst. Een Amsterdams echtpaar startte onlangs een kort geding tegen het Amerikaanse internetbedrijf. Google zou inbreuk hebben gemaakt op zijn privacy.

Feiten

Het echtpaar constateert dat op Google Maps en Google Street View delen van hun woonadres kunnen worden bekeken. Zij dienen een klacht in bij Google, waarop Google de foto’s van het pand gedeeltelijk vervaagt. Door de vervaging is een groot deel van het pand niet langer als zodanig herkenbaar. De echtelieden vinden de aanpassingen echter onvoldoende. Zij verzoeken Google de zichtbare adresaanduiding, de satellietfoto en de vervaagde fotoweergave van de openbare weg ter hoogte van hun woonadres te verwijderen. Google gaat hier niet mee akkoord.

Standpunten partijen

In het kort geding stelt het echtpaar dat de zichtbare adresaanduiding, de satellietfoto en de vervaagde fotoweergave zijn te beschouwen als persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het heeft Google geen toestemming gegeven de persoonsgevens op internet te plaatsen. Op grond van artikel 8f Wbp is verwerking slechts toegestaan indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Google, tenzij het belang of fundamentele rechten en vrijheden van het echtpaar zouden prevaleren. De echtelieden zijn van mening dat hun privacybelang dient te prevaleren boven het commerciële belang van Google. Google voert aan dat de geplaatste gegevens geen persoonsgegevens zijn in de zin van de Wbp. De gegevens kunnen worden gebruikt om onroerende zaken te identificeren. De Wbp is echter van toepassing op gegevens die een natuurlijk persoon betreffen. Google beroept zich tevens op het belang van vrijheid van informatie en vrijheid van ondernemerschap. Daarnaast acht Google het van belang dat haar publiek wordt voorzien van topografische informatie.

Oordeel rechtbank

De rechtbank volgt Google in zijn verweer dat er geen sprake is van persoongegevens in de zin van de Wbp. Op de vervaagde panoramafoto is geen verwijzing naar een bepaalde natuurlijke persoon waar te nemen. Voor de sattelietfoto geldt dat het pand weliswaar zichtbaar is, maar dat hieruit op geen enkele wijze valt af te leiden dat het pand door het echtpaar wordt bewoond. Het vermelden van de straatnaam en het huisnummer is volgens de rechtbank slecht een plaatsbepaling voor een onroerende zaak. De vermelding kan niet worden beschouwd als adresgegeven, aangezien bij een adresgegeven duidelijk moet zijn dat het echtpaar op de betreffende locatie verblijft. De vordering van het echtpaar tot het verwijderen van de door Google aangeboden informatie wordt afgewezen.

Conclusie

De rechtbank Amsterdam geeft duidelijk de grenzen aan van de Wbp. Als u voornemens bent rechtsmaatregelen te treffen op grond van een eventuele inbreuk op uw privacy, dient u eerst na te gaan of er daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op uw persoonsgegevens. Gegevens die naar hun aard niet op personen betrekking hebben – zoals een satellietfoto van uw huis – zijn geen persoonsgegevens in de zin van de Wbp. Procederen op grond van de Wbp is in dat geval kansloos.

Gilyan Parker