19 januari 2010

Handelsnaam mag beschrijvend zijn

Door Gilyan Parker

Onlangs werd een uitspraak gepubliceerd van de rechtbank Zwolle waarin nog eens werd bevestigd dat een handelsnaam uit beschrijvende woorden mag bestaan maar dat de handelsnaambescherming niet zover mag strekken dat de taal wordt gemonopoliseerd.

Dat houdt in dat in een handelsnaam voorkomende beschrijvende aanduidingen in beginsel ook door anderen mogen worden gebruikt, met dien verstande dat dit gebruik geen verwarring mag wekken met de handelsnaam in het geheel.

In de zaak bij de rechtbank Zwolle ging het om de vraag of de handelsnaam van de gedaagde “PLANKENLAND” enerzijds in zijn geheel beschouwd en de website van eiseres “De Vloerderij” (onder de domaynnaam ) anderzijds – dat als virtueel uithangbord van de door De Vloerderij geëxploiteerde onderneming werd gekwalificeerd – in zijn geheel beschouwd zo’n grote gelijkenis vertoont dat daardoor verwarringgevaar bij het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek valt te duchten.

Dat was naar het oordeel van de voorzieningenrechter het geval, en wel om de gebruikelijke redenen: partijen opereren (grotendeels) op dezelfde markt, beiden zijn (via internet) door heel Nederland actief en de domaynnaam “plankenland.net” is (nagenoeg) identiek aan de handelsnaam en de domaynnaam “plankenland.nl”.

De uitspraak vindt u hier.

Zie ook mijn eerdere weblog over handelsnamen en domaynnamen.

Gilyan Parker