6 november 2016

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Door Gilyan Parker

Een nieuwe arbeidsovereenkomst of verlenging hiervan?

Als u op of na 1 januari 2015 een tijdelijke arbeidsovereenkomst sluit met daarin een concurrentiebeding, dan is dit beding alleen geldig als uit een schriftelijke motivering van de werkgever bij dit beding blijkt dat dit beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen (lees hier meer algemene informatie over het concurrentiebeding). Vóór 1 januari 2015 gold deze extra eis niet, en was het dus makkelijker om een geldig concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeen te komen. Maar wat geldt nu als er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vóór 1 januari 2015 is gesloten, en deze arbeidsovereenkomst na deze datum voor bepaalde tijd wordt verlengd?

Hof Amsterdam: verlenging versus nieuwe arbeidsovereenkomst

Op 27 september 2016 oordeelde het hof Amsterdam over een kwestie waarin deze problematiek speelde. De werkgever en werknemer sloten op 1 maart 2014 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot 1 september 2014. Daarop volgt een tweede tijdelijke overeenkomst, en wel van 1 september 2014 tot 1 maart 2015, met daarin een concurrentiebeding zonder motivering van de werkgever. Daarnaast is in deze overeenkomst opgenomen dat, als partijen de overeenkomst niet tegen 1 maart 2015 beëindigen, deze stilzwijgend wordt verlengd tot 1 maart 2017. Na 1 maart 2015 is de arbeidsovereenkomst gewoon doorgelopen, zonder dat partijen over de inhoud nader overleg hebben gevoerd. De vraag die voorlag was de volgende: is de arbeidsovereenkomst overeengekomen met ingang van 1 september 2014, waardoor hierop het oude recht nog van toepassing is en dus geen motivering van het concurrentiebeding is vereist? Of is er een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten na 1 januari 2015 en ingaande per 1 maart 2015, waarop het nieuwe recht van toepassing is? Volgens de wet is sprake van een stilzwijgende voortzetting als partijen de arbeidsovereenkomst zonder tegenspraak voortzetten. Is dat het geval, dan geldt de arbeidsovereenkomst voor dezelfde tijd en onder dezelfde voorwaarden als de arbeidsovereenkomst daarvóór. Op basis hiervan oordeelde het hof dat er geen sprake was van een stilzwijgende voortzetting van de arbeidsovereenkomst. De laatste arbeidsovereenkomst was namelijk voor een andere duur (twee jaar) aangegaan dan de arbeidsovereenkomst die daarvoor gold (voor zes maanden). Doorredenerend komt het hof tot de conclusie dat er een nieuwe arbeidsovereenkomst is aangegaan en wel op 1 maart 2015, waarop daarom het nieuwe recht van toepassing is. Nu een motivering van het concurrentiebeding ontbreekt, is het beding nietig.

Is dit onderscheid tussen stilzwijgende verlenging en een nieuwe arbeidsovereenkomst terecht?

Uit de uitspraak van het hof lijkt voort te vloeien dat als partijen een tijdelijke arbeidsovereenkomst wèl stilzwijgend zouden voortzetten, de wet ten tijde van het aangaan van de eerste arbeidsovereenkomst nog steeds zou gelden. De verlengde of voortgezette arbeidsovereenkomst zou dan geen nieuwe arbeidsovereenkomst zijn. Ik ben van mening dat dit juridisch niet juist is. Allereerst blijkt uit de ketenregeling – op basis waarvan wordt bepaald wanneer een reeks van tijdelijke contracten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot gevolg heeft – dat het hierbij steeds om nieuwe, elkaar opvolgende, tijdelijke contracten gaat. Immers, het gaat om een keten van arbeidsovereenkomsten. Daarnaast is een aanwijzing te vinden in de aanzegplicht – de plicht voor de werkgever om minimaal een maand voor afloop van de tijdelijke arbeidsovereenkomst de werknemer te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Deze verplichting rust namelijk op de werkgever, ongeacht of de arbeidsovereenkomst wel of niet en al dan niet onder dezelfde voorwaarden wordt voortgezet. De aangescherpte regels voor een concurrentiebeding in een bepaalde tijd overeenkomst zijn mijns inziens daarom van toepassing op een tijdelijke overeenkomst aangegaan na 1 januari 2015, of deze overeenkomst nou stilzwijgend is voortgezet, of partijen een nieuwe arbeidsovereenkomst hebben gesloten onder andere voorwaarden.

Advies

Wilt u als werkgever een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, en is of wordt deze arbeidsovereenkomst aangegaan of verlengd op of na 1 januari 2015, zorg er dan voor dat u aan de eis van de schriftelijke motivering voldoet. Zo kunt u er zeker van zijn dat het concurrentiebeding geldig is.

Gilyan Parker