22 december 2014

Het concurrentiebeding vanaf 2015

Door Gilyan Parker

Op 1 januari 2015 zijn de eerste wijzigingen die de Wet Werk en Zekerheid met zich meebrengt, een feit.

Een van deze wijzigingen betreft het concurrentiebeding. De regeling geldt voor arbeidsovereenkomsten die na 1 januari 2015 zijn aangegaan. Dit betekent dat dergelijke bedingen in lopende contracten die vóór deze datum zijn overeengekomen, gewoon geldig blijven.

Formele vereisten concurrentiebeding

Volgens de huidige regeling wordt een concurrentiebeding geldig overeengekomen met een werknemer indien:

  1. Dit beding schriftelijk is overeengekomen;
  2. Met een meerderjarige werknemer.

Vanaf 1 januari zal een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nog steeds geldig zijn als aan de huidige vereisten is voldaan. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal per 1 januari 2015 een extra vereisten gelden om een gelden concurrentiebeding overeen te komen. De eisen voor een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract zijn dan dat het beding:

  1. Schriftelijk is overeengekomen;
  2. Met een meerderjarige werknemer;
  3. Uit een schriftelijke motivering van de werkgever bij het beding moet blijken dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Is niet aan één van deze vereisten voldaan, dan is het concurrentiebeding nietig, en kan hier door de werkgever geen beroep op worden gedaan na het einde van het dienstverband.

Inhoudelijke vereisten

Als aan de formele vereisten is voldaan, en het concurrentiebeding in het bepaalde tijd contract geldig is, wordt dit inhoudelijk beoordeeld. Wanneer is een concurrentiebeding noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen? Aangenomen wordt dat de werkgever niet slechts dient op te nemen dat er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn die het concurrentiebeding noodzakelijk maken. Hierbij moet gemotiveerd worden om welke specifieke zwaarwegende bedrijfsbelangen het gaat, en waarom dit beperkende beding noodzakelijk is. Hieruit zal moeten blijken dat het voordeel voor de werkgever bij het concurrentiebeding opweegt tegen de nadelen hiervan voor de werknemer. Echt duidelijke aanknopingspunten zijn er helaas nog niet. Hoe dit vereiste zal worden ingevuld en uitgelegd, zal uit de jurisprudentie moeten blijken.

Gilyan Parker