1 januari 2014

Het wijzigen van de voornaam; eenvoudig of niet?

Door Gilyan Parker

Een voornaam gaat een leven lang mee. Het bedenken van deze naam is voor ouders dan ook geen gemakkelijke 'taak'.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan de inschrijving van bepaalde namen weigeren. Zo mag de gekozen naam niet ongepast zijn en ook mag de voornaam niet gelijk zijn aan de achternaam, tenzij dit een gebruikelijke voornaam is. Hoeveel zorg ouders ook hebben betracht bij het kiezen van de voornaam, in bepaalde gevallen kan na verloop van tijd het verlangen ontstaan de voornaam te wijzigen. Voor een voornaamswijziging heeft u een advocaat nodig. Een advocaat kan namens u een verzoekschrift tot naamswijziging bij de rechtbank indienen. De wetgeving in Nederland is op dit punt behoorlijk streng. Alleen goed onderbouwde verzoeken komen voor toewijzing in aanmerking.

Wanneer is naamswijziging mogelijk?

Bij een voornaamswijziging kan het gaan om het verkrijgen van een nieuwe voornaam, maar ook om het toevoegen of schrappen van een of meerdere voornamen. Namens u kan een verzoek tot voornaamswijziging worden ingediend als bij de aangifte van geboorte een onjuiste naam is opgegeven, de voornaam niet meer niet meer passend is omdat u een geslachtsverandering heeft ondergaan of u uw voornaam lelijk vindt.

Voorwaarde?

Behalve dat de nieuw verzochte voornaam niet ongepast mag zijn, geldt als criterium dat er voldoende zwaarwichtige (persoonlijke) belangen moeten zijn voor de voornaamswijziging. De invulling van dit begrip is moeilijk vast te omlijnen, maar moet zeker niet worden onderschat. Een zwaarwichtig (persoonlijk) belang is meestal wel aanwezig bij adoptie, langdurige opname in een pleeggezin of na een geslachtsverandering. De breuk met (een deel van) de familie kan soms een reden voor naamswijziging zijn. Dit geldt vooral als de naam verwijst naar de (culturele) afkomst van het deel van de familie waarmee betrokkene gebroken heeft. Wel dient in dergelijke gevallen goed te worden onderbouwd waarom de betrokkene lijdt onder het dragen van de voornaam. Verder mogen er geen redenen van algemeen belang zijn die zich tegen de naamswijziging verzetten.

Mondelinge behandeling

In sommige gevallen zal de rechtbank een mondelinge behandeling voor het wijzigingsverzoek gelasten. Dit is een zitting bij de rechtbank waarin het betreffende verzoek in het bijzijn van de belanghebbende(n) wordt besproken en desgewenst mondeling worden toegelicht. Een compleet en goed gemotiveerd wijzigingsverzoek kan de rechtbank echter ook schriftelijk behandelen.

Naamswijziging toegewezen?

Indien is voldaan aan alle vereisten, zal de rechtbank het verzoek goedkeuren. De naamswijziging is pas officieel als de rechtbank de naamswijziging heeft doorgegeven aan de burgerlijke stand. Na de appèltermijn van drie maanden wordt de geboorteakte aangepast en wordt de nieuwe voornaam in de gemeentelijke basisadministratie doorgevoerd.

Niet eens met uitspraak?

Mocht de rechtbank het verzoek tot naamswijziging afwijzen, dan is het mogelijk om binnen drie maanden na dagtekening van de beschikking hiertegen in beroep te komen bij het gerechtshof.   Deze weblog is geschreven in nauwe samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie familie- en erfrecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan Meijler of Bianca Kok-Beekhuizen (070-3114064).

Gilyan Parker