7 september 2016

Hoe omgaan met woonlasten bij het berekenen van de hoogte van kinderalimentatie?

Door Dylan Bertsch

Kinderalimentatie is een onderwerp dat niet alleen binnen de juridische wereld de gemoederen bezighoudt, maar ook voor (scheidende) ouders een prangend thema is.

Recent werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de geschiedenis van de kinderalimentatie.

Forfaitaire woonlasten

Om de hoogte van de kinderalimentatie te kunnen berekenen wordt gekeken naar wat ouders kunnen betalen: wat is ieders draagkracht? Hierbij wordt rekening gehouden met het inkomen van ouders en met hun woonlasten. Met betrekking tot de berekening van kinderalimentatie is gekozen voor een zogeheten forfaitair rekensysteem. Voor de forfaitaire woonlasten betekent dat met 30% van het netto inkomen rekening wordt gehouden. Als u bijvoorbeeld € 2.000,– per maand netto verdient, dan betekent dat er rekening wordt gehouden met € 600,– (30% x € 2.000,–) aan woonlasten.

Werkelijke woonlasten

Hof Den Haag hield onlangs geen rekening met de forfaitaire woonlasten, maar met de werkelijke woonlasten. De forfaitaire woonlast van de ouder in kwestie bedroeg € 1.388,–, terwijl zijn werkelijke woonlast slechts € 484,– bedroeg. Bij deze beslissing hield het hof rekening met het feit dat kinderalimentatie, naar maatschappelijke normen bezien, een zeer hoge prioriteit heeft. Daarnaast is het algemeen aanvaard dat kinderen geen last mogen hebben van de echtscheiding van hun ouders. Ook vindt het hof het belangrijk dat het voor de kinderen van essentieel belang is dat ook in financiële zin goed voor hen wordt gezorgd, zodat zij zich op hun eigen toekomst goed kunnen gaan voorbereiden.

Aanmerkelijke discrepantie

Het hof oordeelde dat het hierboven genoemde forfaitaire rekensysteem niet wordt gehanteerd als (a) de werkelijke lasten aanmerkelijk lager zijn en (b) het gevolg van de rekenmethode is dat de ouder niet (volledig) kan voldoen aan de behoefte van de kinderen. Rekening houdend met de forfaitaire woonlast, kon deze ouder niet volledig voorzien in de behoefte van de kinderen. Daarnaast besliste het hof dat er sprake was een aanmerkelijke discrepantie tussen de werkelijke woonlasten en de forfaitaire woonlasten. Het hof besliste daarom dat rekening gehouden dient te worden met € 484,– in plaats van € 1.388,–. Met deze beslissing rijst de vraag wanneer er dan sprake is van een aanmerkelijke discrepantie. In deze casus is het verschil tussen de werkelijke en forfaitaire woonlasten € 904,–. Is € 904,– dan nu in elke zaak een aanmerkelijke discrepantie? En waar ligt dan de grens? Laat u bij de berekening van de kinderalimentatie dan ook bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

 

Deze blog  is op 21 augustus 2020 gereviewd en geüpdatet.

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.