27 september 2011

Hoger beroep alimentatie maar toch betalen

Door Susan Meijler

Soms wordt er aangegeven dat na een beslissing over de te betalen alimentatie direct hoger beroep moet worden ingesteld omdat de uitspraak van de rechter niet juist zou zijn.

Echter, vaak zijn de beslissingen in eerste instantie, genomen door de Rechtbank, uitvoerbaar bij voorraad, dat wil zeggen dat ondanks het ingestelde hoger beroep toch betaald moet worden.

Dat kan voor degene die alimentatie moet betalen grote financiële problemen veroorzaken. Met name als door de Rechtbank bijvoorbeeld een fout is gemaakt, in de berekening waardoor heel duidelijk is dat sprake is van een fout en de alimentatieplichtige de opgelegde bedragen ook niet kan betalen. Maar het kan ook zijn dat na de genomen beslissing door de Rechtbank feiten of omstandigheden zich voordoen die afwijking van de eerdere beslissing van de rechtbank rechtvaardigen. Wat kunt u doen als u hiermee geconfronteerd wordt?

Het gaat dus vooral om die uitvoerbaar bij voorraad verklaring. Is daar, hangende het hoger beroep, wat tegen te doen. Middels een kort geding kan altijd aan de Voorzieningenrechter gevraagd worden om de executie te schorsen. Dat wil zeggen dat de beschikking of het vonnis niet geëxecuteerd mag worden gedurende de tijd dat het hoger beroep loopt. Bij alimentatiezaken bestaat tevens de mogelijkheid, naast een kort geding, om het inhoudelijk hoger beroep voor te leggen aan het Gerechtshof en dan op datzelfde moment het Gerechtshof te verzoeken om schorsing van de uitvoerbaarheid bij voorraad. Dit verzoek wordt apart behandeld voor de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep door het Gerechtshof. Het is dus in feite een voorvraag die aan het Gerechtshof wordt voorgelegd.

Maatstaven bij beoordeling schorsingsverzoek

Recentelijk op 17 augustus 2011 heeft het Gerechtshof te Den Haag een uitspraak gedaan waarin om zo’n schorsing van de uitvoerbaarheid bij voorraad werd gevraagd.
Het Hof heeft daarbij een aantal maatstaven geformuleerd die bij de beoordeling van zo’n schorsingsverzoek van belang kunnen zijn:

1. Uiteraard moet de verzoeker bij de schorsing van de tenuitvoerlegging belang hebben

2. Bij de afweging van de belangen van beide partijen, moet het belang van de verzoekende partij zwaarder wegen dan het belang van de andere partij om de beschikking wel ten uitvoer te leggen

3. Bij deze afweging van de belangen van partijen, blijft de kans van slagen van het hoger beroep buiten beschouwing. Een eventuele schorsing geeft dus geen garantie voor de uiteindelijke uitspraak.

In deze uitspraak ging het om het feit dat de rechtbank een draagkracht van de man had berekend op basis van zijn inkomen. Het Gerechtshof constateerde dat de draagkracht van de man veel lager was dan de Rechtbank had bepaald. Het hof schorste hierop de werking van de uitvoerbaarheid bij voorraad omdat het aannemelijk was dat voor de man een financiële noodsituatie kon ontstaan.

Wilt u hier meer over weten, dan kunt u te allen tijde contact met mij opnemen.

 

Deze blog  is op 21 augustus 2020 gereviewd en geüpdatet.

Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.