13 augustus 2020

Huur en brandpreventie

Door Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

De gemeente stelt strenge eisen op het gebied van het brandveilig gebruik van onder andere bedrijven, winkels en kantoren.

Deze eisen zijn veelal opgenomen in de bouwverordening van de betreffende gemeente en zijn anders te vinden in het “Besluit brandveilig gebruik bouwwerken”. In de praktijk bestaat nog wel eens discussie tussen verhuurder en huurder wie verantwoordelijk is voor de aanvraag van de diverse vergunningen en wie aansprakelijk kan worden gehouden voor de kosten van brandpreventie. Deze zaken kunnen verhuurder en huurder onderling regelen, maar daar wordt vaak te weinig aandacht aan geschonken. Onterecht omdat het niet goed regelen hiervan grote (financiële) gevolgen kan hebben. Hieronder een korte toelichting waarop men bedacht dient te zijn bij het maken van dergelijke afspraken.

Vergunningen

Indien een bedrijf, winkel of kantoor in gebruik wordt genomen dient een gebruiksmelding te worden gedaan of een zogeheten omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken te worden aangevraagd bij de gemeente. Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken is in beginsel nodig voor het gebruik van gebouwen die nachtverblijf bieden aan meer dan 10 personen of dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Denk hierbij aan lagere scholen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en hotels. Voor het gebruik van overige gebouwen kan worden volstaan met het doen van een gebruiksmelding. Hierbij gaat het om situaties waarbij verblijf wordt geboden aan meer dan 50 mensen. Men kan denken aan bijvoorbeeld middelbare scholen, kantoren, restaurants, sportaccommodaties, winkelcentra en supermarkten. Indien sprake is van een gebruiksmelding, dient vier weken voor het gebruik melding bij de gemeente te worden gedaan. De gemeente en de brandweer kunnen dan voor de ingebruikname controleren of aan de brandveiligheidseisen is voldaan.

Verantwoordelijkheid

Indien geen melding of vergunning is aangevraagd door verhuurder of huurder, kan de gemeente zelf kiezen tegen wie – verhuurder of huurder – zij handhavend optreedt. Het is dus van groot belang dat verhuurder en huurder goed vastleggen wie verantwoordelijk is voor het verkrijgen en het behouden van de vereiste ontheffingen en vergunningen wil men niet voor verrassingen komen te staan.

Aansprakelijkheid: bij verhuurder of huurder?

Naast de aanvraag van de benodigde vergunningen, dienen ook brandpreventieve maatregelen te worden genomen. Verhuurder en huurder kunnen dit onderling regelen. De omschrijving alsmede de gegeven bestemming van het gehuurde object in de huurovereenkomst zijn in dit kader van essentieel belang. Belangrijk is dat in de huurovereenkomst het gehuurde object zo gedetailleerd mogelijk wordt omschreven en wordt opgenomen waartoe het gehuurde object is bestemd en daarnaast op te nemen wie voor welke verplichting aansprakelijk is.

Verhuurder dient er bedacht op te zijn dat hij niet alle verplichtingen zomaar bij de huurder neerlegt. Een verhuurder beschikt dikwijls over een opstalverzekering op het gehuurde. Aan deze verzekering zitten vaak voorwaarden verbonden wat betreft aansprakelijkheid. Voorkomen moet worden – zonder kennis van zaken – dat de verhuurder verplichtingen uit de polis schendt. Het verschuiven van brandpreventieve maatregelen naar de huurder, kan in strijd zijn met de voorgeschreven normen. Een oplossing hierbij zou kunnen zijn dat de verhuurder de brandpreventie verplichtingen voor zijn rekening neemt en deze vervolgens verdisconteert in de huurprijs en servicekosten. Voor de huurder kan een dergelijke verplichting uit de polis ook gelden met betrekking tot de brandverzekering inzake de inboedel. Het is dus zaak voorafgaand aan ondertekening van de huurovereenkomst goed te bedenken wie welke verplichting(en) draagt, vervolgens te bespreken wat de bedoeling van partijen is en deze bedoeling goed uit te leggen in de huurovereenkomst. Zo komt men niet voor onaangename verrassingen te staan. Voor vragen kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Advocaat/associate partner

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen is een ervaren vastgoedadvocaat met een groot analytisch vermogen en een doortastende aanpak.