28 april 2009

Huurachterstand en ontbinding huurovereenkomst

Door Gilyan Parker

De huurder dient de huurpenningen op tijd te betalen, dat wil zeggen voor of op de eerste van de maand, tenzij partijen in het huurcontract anders zijn overeengekomen.

Doet de huurder dit niet, dan pleegt hij wanprestatie. En als de huurder de huur vaker niet op tijd voldoet, kan de verhuurder dan de overeenkomst ontbinden?

Eén keer te laat betalen is nog geen verzuim. Twee of drie maanden huurachterstand of het regelmatig te laat betalen is dat wel. Dan is de tekortkoming in de meeste gevallen voldoende ernstig om de ontbinding te rechtvaardigen. Om ontbinding van het huurcontract te verkrijgen, zal de verhuurder naar de rechter moeten gaan. De rechter zal dan beoordelen of gelet op alle omstandigheden van het geval de tekortkoming ernstig genoeg is om een ontbinding te rechtvaardigen. De rechter heeft de bevoegdheid de huurder een zgn. “terme de grace” te geven om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. De huurder krijgt dan van de rechter ten hoogste een maand om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien een huurder in korte tijd meerdere keren wordt veroordeeld tot het betalen van achterstallige huurpenningen, en na de volgende keer gedagvaard te zijn de achterstallige huur alsnog betaalt, dan is de rechter geneigd de huurovereenkomst wel te ontbinden op grond van herhaalde wanprestatie.

Het advies aan verhuurders is om in gevallen van structurele betalingsachterstanden de wanbetalingen nauwkeurig bij te houden en de huurder telkens aan te schrijven. Vervolgens kan met het opgebouwde dossier de rechter er van overtuigd worden dat ontbinding gerechtvaardigd is. Overigens zij opgemerkt dat ontbinding uiteraard niet zal plaatsvinden als de verhuurder aantoonbaar zelf in verzuim is, omdat hij bijvoorbeeld zijn onderhoudsverplichtingen niet is nagekomen.

Voor meer informatie over de sectie huurrecht klikt u hier.

Gilyan Parker