20 april 2010

Internationale echtscheiding: in welk land procederen?

Door Gilyan Parker

Bij huwelijken met internationale aspecten (door nationaliteit, woonplaats) is het de vraag waar zich de echtscheidingsprocedure zal afspelen.

Bevoegdheid Nederlandse rechter

Het echtscheidingsrecht van elk land is weer anders, zodat het de voorkeur geniet om van te voren advies in te winnen alvorens in een land een verzoek tot echtscheiding in te dienen. In principe geldt dat wie het eerst komt het eerst maalt. De rechtbank van het land waar in tweede instanties het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend zal de zaak aan moeten aanhouden totdat de rechtbank waar de echtscheidingsprocedure als eerste aanhangig is gemaakt een beslissing heeft genomen.

Twee Nederlandse echtgenoten hebben altijd de mogelijkheid in Nederland een echtscheidingsprocedure te beginnen, zonder dat ze in Nederland wonen. De Nederlandse rechter is ook bevoegd als de echtgenoten hier wonen, ondanks hun nationaliteit of als de verwerende echtgenoot hier woont. Daarnaast zijn er nog een aantal andere competentieregels die rechtsmacht scheppen voor de Nederlandse rechter. Het wordt ingewikkelder wanneer er kinderen bij betrokken zijn. In dat geval is in principe alleen de rechter van het land waar de kinderen wonen bevoegd voorzieningen ten aanzien van deze kinderen te treffen. Het is een wirwar van regels. Een gedegen advies over de toepassing van deze regels in uw specifieke zaak is noodzakelijk.

Toepasselijk recht

Het wordt nog ingewikkelder als bepaald moet worden welk recht toepasselijk is op de verschillende onderwerpen die geregeld moeten worden bij een echtscheiding. Wanneer de Nederlandse rechter bevoegd is wil dat niet zeggen dat ook Nederlands recht van toepassing is. Dat hangt weer af van allerlei internationaalprivaatrechtelijke regels en diverse Europese verordeningen en internationale verdragen. Met name expats lopen in dit verband tegen tal van problemen op.

Laat u voorlichten!

Voordat u stappen onderneemt, doet u er goed aan u te laten voorlichten over de mogelijke complicaties als gevolg van de internationale aspecten van uw huwelijk. Aarzel niet hierover contact op te nemen.

Gilyan Parker