2 september 2012

Invloed kinderkosten op partneralimentatie

Door Gilyan Parker

Kinderalimentatie heeft voorrang boven partneralimentatie.

De invloed van de kosten van kinderen op de voor partneralimentatie beschikbare draagkracht van de alimentatieplichtige echtgenoot, levert dan ook geen heikel punt op, zolang het de kosten betreft voor de gezamenlijke kinderen van partijen. Maar, wat is de invloed van de kosten voor kinderen uit een eerdere relatie van de alimentatieplichtige ouder, of van de kosten voor meerderjarige kinderen? Hierna ga ik uit van de situatie dat de man de alimentatieplichtige echtgenoot is en de kinderen bij de vrouw wonen.

Beginsituatie

Bij het vaststellen van partneralimentatie vermindert de kinderalimentatie die de man voldoet ten behoeve van de gezamenlijke kinderen van partijen, zijn draagkracht, zodat minder beschikbaar is voor partneralimentatie.

Kinderen uit een eerdere relatie

Dit geldt evenzeer wanneer de man niet alleen kinderalimentatie voldoet ten behoeve van de gezamenlijke kinderen van partijen, maar ook wanneer hij bijdraagt in de kosten van kinderen uit een eerdere relatie. Ook deze kosten hebben voorrang boven partneralimentatie.

Kosten voor meerderjarige kinderen

Mijn collega’s schreven in eerdere weblogs over het ontbreken van regelgeving als het aankomt op het vaststellen van alimentatie voor kinderen ouder dan 18, respectievelijk 21 jaar. Zeker bij 21-plussers bestaat tussen ouders nogal eens discussie over de mate waarin de man bijdraagt in deze kosten. Dat geldt te meer wanner het om kinderen gaat uit een eerdere relatie van de man. In de rechtspraak wordt hier verschillend over gedacht. In sommige gevallen wordt slechts met een gedeelte van deze kosten rekening gehouden, terwijl andere rechters de volledige lasten meenemen. Er zijn ook uitspraken bekend waarin de rechter van oordeel is dat het voldoen van kosten voor kinderen ouder dan 21 jaar een rechtens niet afdwingbare verplichting van moraal en fatsoen is, met als gevolg dat in het geheel geen rekening wordt gehouden met deze kosten.

Kinderen wonen bij de man

Stel de kinderen wonen bij de man en hij is gehouden partneralimentatie aan de vrouw te voldoen. In hoeverre wordt dan rekening gehouden met kinderkosten? Daar wordt op verschillende manieren tegenaan gekeken. Er zijn grofweg twee visies te onderscheiden. In de ene visie wordt bij het bepalen van de draagkracht van de man slechts rekening gehouden met de bijstandsnorm voor een éénoudergezin. Het bedrag aan kosten kinderen dat in mindering strekt op de draagkracht van de man wordt dan gevormd door het verschil tussen de bijstandsnorm voor een alleenstaande en de bijstandsnorm voor één eenoudergezin (thans bedraagt dit verschil € 268,– per maand). In de andere visie wordt gerekend met de bijstandsnorm voor een alleenstaande, maar wordt rekening gehouden met de daadwerkelijke kosten voor de kinderen, en niet met een van te voren vastgesteld bedrag. Het laatste woord is hierover nog niet gesproken.

Voor vragen kunt u te allen tijde terecht bij mij.

Gilyan Parker