6 december 2012

Invloed van Flex BV op hoogte alimentatie

Door Antoine de Werd

Op 1 oktober 2012 is de wet Flex BV in werking getreden. Voor ondernemers die alimentatie betalen, heeft de Flex BV gevolgen in verband met dividenduitkeringen.

Draagkracht

Tot nu toe wordt in de rechtspraktijk voor de dga de draagkracht voor alimentatie (= wat kan maximaal betaald worden aan alimentatie?) meestal berekend door het gemiddelde te nemen van inkomen en rekening courant opnamen/dividend over de laatste drie boekjaren. Soms gaat het om de niet-uitgekeerde winst. Deze manier van berekenen zorgde onder het BV regime al voor veel discussie. De dga krijgt (doorgaans) een marktconform salaris voor zijn werkzaamheden, in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst en, voor de Flex BV van belang, de eventuele winst kan niet zomaar aan de dga worden uitgekeerd.

Flex BV en uitkeringstest

Onder het nieuwe regime van de Flex BV geldt een zogenaamde uitkeringstest. De ava van de BV neemt het besluit tot uitkering van dividend, maar het dividend wordt pas uitgekeerd na goedkeuring door het bestuur van de BV. De bestuurder dient de uitkering niet toe te staan als hij weet of behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering de opeisbare schulden niet zal kunnen blijven betalen. Of dividend wel of niet kan worden uitgekeerd, moet dus steeds in samenhang met de continuïteit van de onderneming worden bezien. Om te kunnen bepalen of het verantwoord is het dividend uit te keren, is de toekomstige operationele kasstroom van de onderneming van belang. Aan de hand daarvan dient de dga zijn beslissing tot het al dan niet uitkeren van dividend te bepalen. Als de dga een dividenduitkering goedkeurt waarvan hij wist of had kunnen weten dat daardoor de betaling van opeisbare schulden in gevaar komt, is hij persoonlijk aansprakelijk voor het tekort dat is ontstaan. Dat is zonder meer vergaand.

Voorzichtig met dividend

In de huidige economische tijd valt moeilijk te voorzien hoe de verplichtingen en financiële risico’s van de onderneming zich zullen ontwikkelen. Het ligt voor de hand dat de ondernemer extra voorzichtig zal zijn als het aankomt op winstuitkeringen nu hij persoonlijk aansprakelijk kan zijn indien de onderneming, kort na het doen van de uitkering, in surseance van betaling komt of failliet wordt verklaard. Een onderneming is dynamisch. Het past daarom ook bij het ondernemerschap om dividenduitkeringen af te stemmen op de specifieke situatie van de  ondernemer en diens onderneming op een bepaald moment. De rechter zal met deze dynamiek en met de persoonlijke aansprakelijkheid van de dga rekening moeten houden bij het vaststellen van de draagkracht ten behoeve van de alimentatie.

Verlaging van alimentatie

De verwachting is dat de draagkracht van de dga door de nieuwe Flex BV regeling over het algemeen zal afnemen (dus een lagere alimentatie). Indien de door u te betalen alimentatie is gebaseerd op de winst die u in de drie jaren voorafgaand aan de vaststelling van de alimentatie hebt behaald, kunt u overwegen een herberekening te laten maken. Bij de herberekening wordt uitgegaan van het toekomstige kasstroomoverzicht. Wanneer blijkt dat het niet langer verantwoord is of zal zijn de in het verleden gedane uitkeringen uit uw BV te blijven doen, kan een wijzigingsverzoek voor de alimentatie worden ingediend bij de rechtbank.

Wilt u weten wat de Flex BV betekent voor uw persoonlijke situatie? Neem contact op mij op.

Kijk ook naar Alimentatie en de recente weblog Uitkeringstest in Flex-BV.

Antoine de Werd

Antoine de Werd

Advocaat en mediator/partner

Antoine de Werd, één van de grondleggers van GMW advocaten, is gespecialiseerd in het familierecht.