17 april 2011

Kennelijke onredelijkheid ontslag statutair directeur

Door Gilyan Parker

Een ondernemer werft een statutair directeur op zijn persoonlijke kwaliteiten.

Omdat de leiding van de onderneming als het ware persoonlijk in handen wordt gelegd van deze directeur, is het in hem gestelde vertrouwen essentieel.

Hoewel dat vertrouwen in eerste instantie wordt geschonken, kan het op elk moment blijken te ontbreken, hetgeen noodzakelijkerwijs bijna altijd het vertrek van de directeur tot gevolg heeft. Nu de statutair directeur juridisch gezien veel minder bescherming geniet, ontvangt deze persoon over het algemeen een hoge beloning en wordt vaak van tevoren vastgelegd wat de financiële consequenties van een voortijdig vertrek zijn. Dit brengt met zich mee dat het ontslag van een directeur aanzienlijk minder snel door een rechter als kennelijk onredelijk wordt gekwalificeerd dan het ontslag van een gewone werknemer. Zo vonniste de Rechtbank Groningen recentelijk.

Functioneren directeur

In deze kwestie betrof het iemand die per 1 januari 2008 in dienst was getreden van Polyganics B.V. Het overeengekomen salaris van € 9.500,00 per maand was tussentijds verhoogd naar € 12.500,00 per maand, omdat de directeur kenbaar had gemaakt te overwegen ontslag te nemen voor een functie tegen een hoger salaris bij een andere onderneming. Vervolgens houdt de directeur de Raad van Commissarissen enige tijd voor dat een bekende van hem bereid zou zijn een investering in Polyganics te doen van enkele miljoenen Euro’s ter ondersteuning van de Research and Development werkzaamheden. In de loop van 2009 heeft de Raad van Commissarissen meerdere malen bij de directeur aangedrongen op de verwezenlijking van deze investering. Omdat het ging om de vader van de vriendin van de directeur, die inmiddels reeds overleden was en waar verschillende erfrechtelijke kwesties speelden, werd het verhaal door de Raad van Commissarissen als steeds ongrijpbaarder en ongeloofwaardiger ervaren. Daarnaast bleek de directeur verschillende beslissingen voor te leggen aan zijn vriendin, zodat zij met haar paranormale gaven een advies zou kunnen geven. Haar adviezen werden meegenomen bij de besluitvorming. Tot slot speelde mee dat de resultaten van een winstpositie in 2008 daalden naar een verliespositie in 2009. Hierop volgde een schorsing door de Raad van Commissarissen en kort daarop een ontslag door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Juridisch kader

De Rechtbank toetst de redelijkheid van het aan de CEO gegeven ontslag slechts marginaal. De Rechtbank is van mening dat schadeplichtigheid wegens kennelijk onredelijk ontslag bij een statutair directeur alleen aan de orde is indien het ontslag in redelijkheid niet kon zijn gebaseerd op de gegeven gronden of indien het ontslag in redelijkheid niet kon worden verleend, omdat de te verwachten nadelige gevolgen van het aanblijven van de directeur gering zijn in verhouding tot de verwachte nadelige gevolgen voor de ontslagene.

Beoordeling Rechtbank

De Rechtbank Groningen is van mening dat hier geen sprake is van kennelijke onredelijkheid. De redenen voor het ontslag zijn helder weergegeven. Bovendien is gebleken dat het essentiële vertrouwen eind 2009 was komen te ontbreken. Ook de afweging van de gevolgen voor enerzijds de directeur tegenover anderzijds de onderneming maken dat de onderneming in redelijkheid tot het ontslag van de directeur heeft kunnen overgaan. De nadelige gevolgen voor de onderneming zijn namelijk aanzienlijk indien de centrale positie van de directeur zou worden bezet door een persoon in wiens functioneren het vertrouwen is komen te ontbreken. De nadelige gevolgen voor de directeur moeten als beperkt worden aangemerkt, aangezien hij niet belemmerd is elders een werkkring te aanvaarden.
De vordering van de werknemer wordt derhalve afgewezen.

Gilyan Parker