3 februari 2013

Nieuwe rekenmethodiek kinderalimentatie (deel 1)

Door Gilyan Parker

In mijn weblog “Alimentatie: volop in beweging” informeerde ik u over de politieke plannen in Den Haag om de regels voor het vaststellen van kinderalimentatie te wijzigen.

Voor mijn vorige webblog, zie hier. Een concreet wetsvoorstel moet nog ingediend worden. In de tussentijd heeft ook de rechterlijke macht niet stilgezeten. Het Tremarapport is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd naar aanleiding van nieuwe aanbevelingen van de werkgroep Trema normen en zal op 1 april 2013 verder worden aangepast.

Wijzigingen

De berekening van het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen conform de Nibud-tabel blijft gelijk, maar daarop wordt voortaan het kindgebonden budget in mindering gebracht. Dat gebeurt al sinds 1 januari 2013. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid in de kosten voor kinderen.

Op het dan resterende eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen strekt weer in mindering een nieuw nog in te voeren ‘zorgkorting’ afhankelijk van het aantal dagen dat de kinderen bij de (andere) ouder, waar zij niet hun gewone verblijf hebben, zijn. De zorgkorting wordt toegepast omdat er vanuit wordt gegaan dat in een deel van de zorg in natura wordt voorzien door deze andere ouder. De zorgkorting is afhankelijk van de behoefte van de kinderen en van de hoeveelheid zorg die deze andere ouder verleent. Met deze maatregel behoort het rekenen met € 5,– per kind per dag aan de zijde van de betalende ouder tot het verleden.

Als eenmaal duidelijk is wat een kind per maand kost, dienen deze kosten naar rato van de draagkracht van de beide ouders over hen verdeeld te worden. Nu wordt de draagkracht berekend op basis van een ingewikkelde Trema berekening, rekening houdende met alle inkomsten en lasten van de ouders. Met ingang van 1 april 2013 gaat gewerkt worden met forfaitaire tabellen. Aan de hand van het netto besteedbaar inkomen van de ouders wordt op basis van forfaitaire tabellen vastgesteld wat ieders draagkracht is.

Als vervolgens behoefte en draagkracht zijn vastgesteld, wordt bekeken wat ieders aandeel in de kosten van de kinderen is.

Aanvaardbaarheidstoets

Tot slot heeft men de zogenaamde ‘aanvaardbaarheidstoets’ ingevoerd in de nieuwe aanbevelingen. Is de uitkomst van de rekenmethodiek wel redelijk? Door deze toets is er plaats voor maatwerk. Alle feiten en omstandigheden spelen hierbij een rol, waarbij het gedachtegoed zoals dat thans is ontwikkeld in de rechtspraak het uitgangspunt blijft. De praktijk zal moeten uitwijzen wanneer een beroep op deze aanvaardbaarheidstoets gehonoreerd gaat worden . Ik kan mij voortellen dat daarvoor plaats is als de alimentatieplichtige ouder te kampen heeft met dubbele woonlasten als gevolg van de crisis. Daarmee wordt namelijk geen rekening gehouden in het rekenmodel. De vraag is of een correctie daarvoor geïndiceerd is.

Dit zijn in een nutshell de wijzigingen. De nieuwe aanbevelingen zullen ongetwijfeld aanleiding zijn voor heel wat wijzigingsverzoeken van bestaande alimentaties. Indien dit mogelijk voor u ook geldt, kunt u te allen tijde contact met mij opnemen.

De tweede weblog over dit onderwerp vindt u hier.

Voor meer informatie over Kinderen en Echtscheiding treft u hier aan.

Gilyan Parker