31 januari 2012

Nieuwe UAV voor bouwcontracten

Door Gilyan Parker

Het meest gebruikte contract in de Nederlandse bouwsector is de UAV, een afkorting die staat voor "Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken". 

Vrijwel alle professionele opdrachtgevers accepteren deze voorwaarden en het contract is tot in de haarvaten van bouwend Nederland doorgedrongen. Juist daarom was er ook een roep om vernieuwing. Aan die roep is gevolg gegeven: de UAV 2012 staat deze week in de Staatscourant Jaargang 2012, nr. 1567.

Van 1989 naar 2012

De nieuwe UAV is in 1989 aangepast aan rechtspraak en wijzigingen in wet- en regelgeving. In 2009 is een Werkgroep Herziening UAV 1989 samengesteld die dezelfde operatie van aanpassing aan jurisprudentie en wijzigingen in wet- en regelgeving nog eens moest uitvoeren. Net als bouwen is ook contracteren aan veranderingen en vernieuwingen onderhevig. Soms duurt het ook lang voordat een een arbiter (of rechter) draait in uitleg. De markt, de bouwrechtadvocatuur maar ook wetenschappers is gevraagd commentaar aan de Werkgroep door te geven. Zo’n consultatieronde geeft wetgeving een goed fundament. In bijlage 2 bij de UAV 2012 staan de wijzigingen opgenomen. Welbeschouwd is het zeker niet een echte regime-wijziging, eerder een lichte aanpassing, met een 30-tal clusters aan aanpassingen.

De wijzigingen

Met het vaststellen van de UAV 2012 wordt dus vooral een actualisering van de UAV 1989 doorgevoerd. De aanleiding voor deze actualisering is als gezegd gelegen in wijzigingen in relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de jurisprudentie sinds 1989 maar bijvoorbeeld ook de invoering van de euro. De relevante wet- en regelgeving betreft de gedeeltelijke invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in 1992 en de titel Aanneming van Werk die daarin in 2003 is opgenomen. Ook was een aanpassing nodig vanwege de Wet Milieubeheer op het gebied van het zich ontdoen van afvalstoffen. Aanpassing naar aanleiding van de Europese richtlijn betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (2011/7/EU) zal pas na implementatie van die richtlijn plaatsvinden. Daarnaast is de UAV-TI 1992 geïntegreerd in deze UAV en is aandacht besteed aan de eenduidigheid van begrippen en definities.

STABU

Als gevolg van een vertraging in de inwerkingtreding van de nieuwe UAV zijn andere belangrijke bronnen, zoals de STABU-Standaard, ook wat verlaat. De STABU-Standaard is een uitgave waarin de basis kwaliteitseisen staan omschreven waaraan een werk moet voldoen op zowel technisch als administratief gebied. Dit boekwerk werd overigens vrijwel iedere vijf jaar aangepast aan de meest recente ontwikkelingen in de bouw- en installatiewereld. Werken met nieuwe regels kan ook nieuwe vragen opleveren. Wij zijn nieuwsgierig naar de praktijkervaringen en zullen de onze met u delen in weblogs of bijeenkomsten.

Gilyan Parker