8 augustus 2013

Nut van deskundigenoordeel

Door Gilyan Parker

Werkgevers: investeer in een deskundigenoordeel, het loont! De meeste werkgevers zullen wel weten dat zij gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een werknemer moeten doorbetalen.

In die periode geldt een opzegverbod. In beginsel eindigt na twee jaar de loondoorbetalingsverplichting. Dit is echter anders als het UWV van oordeel is dat er onvoldoende reïntegratie inspanningen zijn gepleegd.

Reïntegratie

Een werkgever moet proberen een zieke werknemer zo spoedig mogelijk te laten reïntegreren in zijn eigen functie. Lukt dat niet, dan moet gereïntegreerd worden in aangepaste arbeid. Zou ook dat niet lukken, dan dient de zogenaamde 2e spoor bewandeld te worden, reïntegratie bij een andere werkgever. De belangen zijn groot, want het UWV kan na twee jaar een loonsanctie opleggen als de reïntegratie inspanningen als onvoldoende worden beoordeeld. Gevolg: de werkgever moet de zieke werknemer dan nog eens 52 weken loon betalen en moet ook nog blijven proberen de werknemer te reïntegreren.

Twee jaar is lang en voor een werkgever is het niet altijd makkelijk om vast te stellen of voldoende reïntegratie-inspanningen gepleegd worden. Om die reden is het verstandig om na ommekomst van het eerste jaar een deskundigenoordeel aan te vragen. Het UWV stelt dan vast of de werkgever op dat moment op de goede weg is en aan de in de wet gestelde reïntegratie-eisen voldoet. Het is ook mogelijk om enkele maanden daarna opnieuw een deskundigenoordeel aan te vragen. De grens ligt bij ongeveer 18 maanden ziekte.

Voordeel deskundigenoordeel

Het voordeel van een deskundigenoordeel is tweeërlei. In de eerste plaats weet je als werkgever dan of je op de goede weg bent. Zo niet, dan kan er bijstelling plaatsvinden. Als het UWV door middel van een deskundigenoordeel vastgesteld heeft dat de reïntegratie inspanningen als voldoende worden beoordeeld, dan zal een rechter het UWV hier aan houden als het UWV na ommekomst van 2 jaar toch een loonsanctie oplegt. De Centrale Raad van Beroep heeft al in 2011 geoordeeld dat een deskundigenoordeel van het UWV waaruit blijkt dat de werkgever voldoet aan de reïntegratie verplichting een latere loonsanctie onmogelijk maakt.

Recente uitspraak van de rechtbank Maastricht

Deze uitspraak van de Raad van Beroep is in een recente uitspraak van de rechtbank Maastricht weer eens bevestigd. De rechtbank overweegt, onder verwijzing naar de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 20 juli 2011 dat werkgever twee maal aan het UWV heeft verzocht om een deskundigenoordeel. Volgens beide deskundigenoordelen deed werkgever voldoende aan reïntegratie. Gelet op die deskundigenoordelen kon het werkgever niet duidelijk zijn dat zij niet van die oordelen mocht uitgaan. Nu van enig voorbehoud verder niet was gebleken, mocht het UWV aan het deskundigenoordeel gehouden worden, aldus de rechtbank.

Tip aan werkgevers

Vraag bij langdurige ziekte van een werknemer een deskundigenoordeel aan. Het kost € 400,- maar het loont. Vraag ook gerust een tweede oordeel aan. Een rechter zal het UWV aan deze oordelen houden als deze positief zijn en daarmee kan een loonsanctie voorkomen worden.

Gilyan Parker