19 augustus 2013

Onaanvaardbaarheids-toets kinderalimentatie

Door Gilyan Parker

De onaanvaardbaarheids-toets in de nieuwe richtlijnen kinderalimentatie is geschreven voor de alimentatieplichtige ouder indien en voor zover het resultaat van de toepassing van de nieuwe rekenregels voor deze onaanvaardbaar zou zijn.

Inmiddels is de vraag gerezen of ook de alimentatiegerechtigde een beroep op deze toets zou kunnen doen. Daarover is nog geen duidelijkheid.

In twee eerdere weblogs heb ik al in grote lijnen geschetst hoe de nieuwe richtlijnen kinderalimentatie luiden, en voor welke gevallen deze gelden.

 Doel nieuwe rekenmethodiek

De nieuwe richtlijnen hebben tot doel te abstraheren van de werkelijke lasten van de ouders. Daarom wordt gewerkt met forfaitaire, van te voren vastgestelde lasten, die voor elke ouder gelijk zijn. Ik ben desalniettemin op een aantal uitspraken gestuit waarin aan dit uitgangspunt voorbij is gegaan, doordat bijvoorbeeld toch met aflossing op schulden rekening werd gehouden of met de daadwerkelijke woonlast, terwijl deze niet substantieel afweek van de forfaitaire woonlast. In die gevallen is de onaanvaardbaarheidsexceptie er mogelijk ten onrechte bij gehaald, omdat deze niet voor dergelijke correcties is bedoeld. Slechts in apert onredelijke situaties zou deze ingeroepen moeten worden. Uit de diverse uitspraken komt duidelijk naar voren dat de rechters nog flink worstelen met de onaanvaardbaarheidstoets.

Dubbele woonlast

Wel valt in algemene zin op te merken dat een beroep op de onaanvaardbaarheidstoets veelal wordt gehonoreerd bij dubbele woonlasten, bijvoorbeeld als een woning onverkoopbaar blijkt als gevolg van de crisis. Op welke wijze de rechters vervolgens met deze dubbele woonlast rekening houden in de berekening verschilt van keer tot keer. Een eenduidig beeld ontbreekt, hetgeen het adviseren er niet makkelijker op maakt.

De stroom uitspraken over toepassing van deze nieuwe richtlijnen komt inmiddels goed op gang. Ik volg de ontwikkelingen op de voet om u te kunnen informeren over de wijze waarop de gerechtelijke instanties met de verschillende noviteiten omgaan.

Indien u hierover vragen heeft, kunt u te allen tijde contact met mij opnemen (m.groenleer@gmw.nl).

Gilyan Parker