20 april 2009

Onbehoorlijke taakvervulling bestuurder

Door Gilyan Parker

Recentelijk heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over onbehoorlijk bestuur.

Op grond van de wet, dient het bestuur van een onderneming zijn jaarrekeningen op tijd te deponeren. Zie hierover de web-log “Deponeringsplicht”. Indien de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeerd en het bedrijf gaat failliet dan kan het bestuur aansprakelijk zijn voor het volledige tekort in het faillissement. Bij te laat deponeren heeft het bestuur, volgens de wet, zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Dit vermoeden staat open voor tegenbewijs. De bestuurder dient dan aan aannemelijk te maken dat er een andere oorzaak van het faillissement is.

In het Blue Tomato-arrest voert de bestuurder zo’n andere oorzaak aan. De Hoge Raad geeft vier stappen aan de hand waarvan zo’n van buiten komende oorzaak moet worden beoordeeld. Indien de bestuurder zich beroept op een van buiten komende oorzaak en de curator maakt hem het verwijt dat hij ook heeft nagelaten het intreden van die van buiten komende oorzaak te voorkomen, dan moet de bestuurder ook feiten en omstandigheden stellen en zonodig aannemelijk maken waaruit blijkt dat dit nalaten geen onbehoorlijke taakvervulling oplevert. Er is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling sprake indien geen ander redelijk denkend bestuurder onder diezelfde omstandigheden aldus gehandeld zou hebben. Slaagt de bestuurder daarin dan dient de curator te bewijzen dat de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling toch een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

Gilyan Parker