1 september 2013

Ondernemers en alimentatie

Door Gilyan Parker

Het inkomen van alimentatieplichtigen in loondienst is in de regel vrij eenvoudig vast te stellen op basis van loonstroken.

Voor alimentatieplichtige ondernemers ligt dat wat lastiger. Hun inkomen fluctueert en uit de administratie van de onderneming valt niet altijd in één oogopslag af te leiden hoeveel liquide middelen de ondernemer nu daadwerkelijk beschikbaar heeft voor alimentatie.

Continuïteit van de onderneming

Bij het bepalen van het inkomen van de alimentatieplichtige ondernemer vormt de continuïteit van de onderneming de leidraad. Deze mag niet in gevaar komen door het betalen van alimentatie. Wanneer is dat het geval? Dat is lastig in algemene bewoordingen aan te geven. Samenwerking tussen boekhouder/accountant en advocaat is geboden. Het ligt op de weg van de ondernemer om inzicht te verschaffen in zijn bedrijfsvoering en actuele financiële positie. Dit betekent dat de ondernemer volledige openheid van zaken moet geven. Alle cijfers moeten op tafel komen voorzien van een toelichting.

Prognoses

Het Tremarapport is recentelijk aangepast waar het betreft het bepalen van het inkomen van ondernemers, omdat het rapport op dit onderdeel in de praktijk niet altijd juist werd toegepast. Enige input van de commissie-Tremanormen was noodzakelijk. Meer dan voorheen staat nu voorop dat behaalde resultaten in het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Het inkomen van de ondernemer kan niet langer bepaald worden door de winst of de privé onttrekkingen van de afgelopen 3 jaren te middelen. De gemiddelde winst over de afgelopen jaren bepaalt immers niet bij uitsluiting het inkomen dat de ondernemer de komende jaren redelijkerwijs kan verwerven. Meerdere factoren zijn daarbij van belang. Voor het bepalen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde is het verleden veel belangrijker. Daaruit volgt immers wat de welstand van partijen was tijdens het huwelijk. Draagkracht van de alimentatieplichtige gaat echter over de toekomst. Om het inkomen van de alimentatieplichtige ondernemer te kunnen bepalen komt het er op aan vast te stellen welk bedrag de ondernemer, vanaf het moment van de vaststelling van zijn onderhoudsverplichting, mag worden geacht te kunnen onttrekken aan zijn onderneming. Het gaat er om te komen tot een prognose van het inkomen van de ondernemer voor de komende jaren. Dàt vormt het inkomen dat de ondernemer tot zijn beschikking heeft voor het betalen van alimentatie, niet meer en niet minder.

Stukken

In het Tremarapport is inmiddels vastgelegd dat de ondernemer in ieder geval de drie laatste definitieve jaarstukken over het verleden (met daarin de balans, de winst- en verliesrekening en toelichting inclusief kasstroomoverzichten, belastingaangiften en -aanslagen) moet overleggen, maar ook stukken waarmee hij zijn verwachtingen voor de toekomst kan onderbouwen, zoals bijvoorbeeld concept jaarstukken, prognoses, denk aan een liquiditeitsprognose, voorlopige aanslagen etc.. Is er al veel geïnvesteerd of staan er investeringen op stapel? Valt er binnenkort een huurverhoging te verwachten of een andere (fiscale) maatregel die extra kosten met zich brengt? Valt er een belangrijke klant weg? Alle feiten en omstandigheden rondom de onderneming zijn van belang. Er komt dus heel wat kijken bij het bepalen van het inkomen van een alimentatieplichtige ondernemer. Onderschat dit niet!

Gilyan Parker