14 augustus 2008

Onrechtmatige bewoning aangepakt

Door Gilyan Parker

Wellicht betere aanpak huisjesmelkers na mogelijke wijziging Huisvestingswet.

Op een voorstel van minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie heeft de ministerraad ingestemd met een daartoe strekkende wijziging van de Huisvestingswet. Gemeenten krijgen hierdoor in de toekomst de bevoegdheid om bestuurlijke boetes op te leggen als (ver)huurders onrechtmatig gebruik maken van een woning. Het voorstel ligt nu bij de Raad van State voor een advies.

Op verzoek van de 4 grote gemeenten

De vier grote gemeenten hebben het kabinet gevraagd om extra instrumenten om onrechtmatige bewoning aan te pakken. De mogelijkheid om een boete op te leggen op grond van illegale onderverhuur of overbewoning ontbrak tot op heden. GMW advocaten signaleert dit ook in de regio Den Haag. De Dienst Stedelijk Ontwikkeling van de Gemeente Den Haag voert regelmatig controles uit om illegale onderhuur en onrechtmatige bewoning te bestrijden, maar een mogelijkheid om een boete op te leggen op basis van de Huisvestingswet is er niet. Vaak komt het initiatief om de onrechtmatigheden in en rond de woning te bestrijden te liggen bij de verhuurder. Zij starten dan een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning.

Waarom bestrijden?

De bestrijding van onrechtmatige bewoning is belangrijk omdat door onrechtmatige bewoning de doorstroming op woningmarkt lager is. Gegadigden op een wachtlijst moeten langer wachten op een woning omdat anderen voordringen via illegale onderhuur. Bovendien kan onrechtmatige bewoning tot allerlei soorten van overlast leiden, zoals lawaai en huisvuiloverlast. Het onrechtmatige gebruik vergroot de kans op prostitutie, hennepteelt of drugshandel.  Daarnaast ontstaan er brandonveilige situaties en straalt de onrechtmatige bewoning een negatieve invloed uit op de leefbaarheid van de wijk.

Nieuw wetsvoorstel

Door het nieuwe wetsvoorstel wordt er voor gemeenten ook een mogelijkheid gecreëerd om het onrechtmatige gebruik te sanctioneren. De Raad van State zal nu een advies geven over het wetsvoorstel. Als het voorstel wet wordt dan zal een gemeente aan een onrechtmatig handelende huurder een maximale boete van € 340,00 op kunnen leggen. De maximale boete voor een verhuurder is € 18.500,00. Er is een groot verschil tussen de hoogte van de boete voor een onrechtmatig handelende huurder ten opzichte van een onrechtmatig handelende verhuurder. Er wordt niet duidelijk wanneer een boete wordt opgelegd en met welke frequentie. De Raad van State zal hier in haar advies wellicht nog op ingaan. Pas bij indiening bij de Tweede Kamer zal de tekst van het wetsvoorstel bekend worden. De aanzet tot de wijziging van de Huisvestigingswet en het creëren van een mogelijkheid om van gemeentewege een boete op te leggen in geval van onrechtmatige bewoning of illegale onderhuur is een stap in de goede richting. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Gilyan Parker