28 mei 2013

Onrechtmatige publicaties op internet

Door Gilyan Parker

De vrijheid van meningsuiting op Internet kent haar grenzen.

Indien een uitlating de persoonlijke levenssfeer van een persoon aantast, kan sprake zijn van onrechtmatig handelen. Zo oordeelde de rechtbank Arnhem onlangs dat een moeder onrechtmatig had gehandeld door zich op websites, Facebook en in interviews grievend en beschadigend uit te laten over de curator van haar zoon.

Uitlatingen op Internet

De zoon van mevrouw X was vanwege hoge schulden onder curatele gesteld. Mevrouw X was echter niet te spreken over de wijze waarop de aangewezen curator de financiële zaken van haar zoon regelde. Zij liet zich (onder meer) in interviews met De Gelderlander en de lokale tv-omroep Kanaal 13 negatief uit over de wijze waarop de curator haar taak uitvoerde. Ook op Facebook en de website van het Vara-programma Kassa moest de curator het ontgelden. Zo schreef mevrouw X onder meer: “Vandaag is de zitting geweest om te mogen wisselen van curator, we wachten nog op de uitslag en dan is het tijd om samen met de nieuwe bewindvoerder de puinhoop die de curator er van heeft gemaakt uit te zoeken (…). Ik weet dat de ellende die ik nu heb gezien van dit bureau nog maar het topje van de ijsberg is… (…)”

Kort Geding

De curator was het zat, en besloot juridische stappen tegen mevrouw X te ondernemen. Eind maart 2013 startte de curator een kort geding waarin zij vorderde mevrouw X te veroordelen alle negatieve berichten op straffe van een dwangsom van Internet te verwijderen. Daarnaast vorderde de curator een rectificatie op de Facebookpagina van mevrouw X, alsmede op het forum van de website www.kassa.vara.nl. Als grondslag van de vordering werd aangevoerd dat mevrouw X onrechtmatig jegens de curator zou handelen door het doen van onjuiste, schadelijke en negatieve uitlatingen op Internet. Deze uitlatingen zouden afbreuk doen aan de integriteit, geloofwaardigheid, eer en goede naam van de curator en haar kantoor. Mevrouw X was het hier niet mee eens. Zij voerde in de procedure aan dat haar uitlatingen feitelijk juist zijn en dat deze in het licht dienen te worden bezien van uitlatingen van anderen op het Internet over de curator, de uitlatingen op het Internet van de curator zelf en de feitelijke gang van zaken in andere dossiers.

Uitlatingen onnodig grievend en beschadigend

De Voorzieningenrechter komt in haar vonnis – in lijn met eerdere jurisprudentie – tot het oordeel dat in zaken als deze een afweging dient te worden gemaakt tussen het recht van mevrouw X op vrije meningsuiting en het recht van de curator op bescherming van de eer en goede naam. Deze belangenafweging valt in het voordeel van de curator uit. Mevrouw X heeft volgens de Voorzieningenrechter weliswaar een belang zich in het openbaar kritisch en waarschuwend te moeten kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken, maar dit belang weegt niet op tegen het belang van de curator om niet lichtvaardig te worden blootgesteld aan verdachtmakingen en ongewenste publiciteit omtrent haar persoon en haar kantoor. Daarbij merkt de Voorzieningenrechter specifiek op dat iedere feitelijke grond voor de suggestieve uitlatingen van mevrouw X ontbreekt, en haar waardeoordelen over de curator als excessief dienen te worden aangemerkt. De uitlatingen zijn onnodig grievend en beschadigend voor de curator. De Voorzieningenrechter wijst dan ook alle vorderingen van de curator toe.

Conclusie

Of het nu gaat om mededelingen van een persoon op Internet, een artikel van een journalist, of een op Youtube geplaatst filmpje, iedere uitlating over een ander kan jegens die persoon onrechtmatig zijn. Er dient daarbij een belangenafweging te worden gemaakt tussen het recht van een ieder op vrije meningsuiting en het recht van een ieder op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Deze belangenafweging viel in de onderhavige zaak in het voordeel van de curator uit. Was mevrouw X in staat geweest haar uitlatingen (beter) met feiten te onderbouwen, dan was de Voorzieningenrechter mogelijk tot een ander oordeel gekomen. Indien u wordt geconfronteerd met onrechtmatige uitlatingen, of een uitlating heeft gedaan en wilt weten wat uw rechten zijn, kunt u te allen tijde contact met mij opnemen.

Gilyan Parker