6 september 2007

Ontslag op staande voet wegens het overtreden van verzuimregels

Door Gilyan Parker

Als een werknemer wegens ziekte uitvalt, hebben werknemer en werkgever verplichtingen jegens elkaar in acht te nemen.

De werkgever dient de werknemer bij te staan bij zijn re?ntegratie. De werknemer moet daaraan meewerken en is verplicht redelijke instructies van de werkgever op te volgen. Onder deze redelijke instructies vallen ook de controlevoorschriften bij ziekte. Bij overtreding van deze controlevoorschriften kan de werkgever, mits hij vooraf schriftelijk heeft aangekondigd daartoe over te gaan, betaling van het loon opschorten tot het moment dat de werknemer controle wel mogelijk maakt.

Het komt nogal eens voor dat een werkgever een arbeidsongeschikte werknemer ontslaat op staande voet, omdat hij zich onvoldoende houdt aan de controlevoorschriften. De Hoge Raad heeft daarover in 2004 in het arrest Vixia/Gerrits geoordeeld dat het enkele feit dat een werknemer weigert om de voorschriften omtrent ziekteverzuim na te leven, geen dringende reden voor ontslag oplevert. Een dergelijk ontslag op staande voet houdt derhalve -in de regel- geen stand; de werkgever mag slechts het loon opschorten. “Bijkomende omstandigheden” zijn vereist, wil een ontslag op staande voet stand houden.

Tot voor kort was niet duidelijk wat deze “bijkomende omstandigheden” inhouden. Daar is met een recente uitspraak van het Hof ‘s-Hertogenbosch meer duidelijkheid in gekomen. De casus was als volgt. De bank (werkgever) heeft een arbeidsongeschikte werknemer op staande voet ontslagen, nadat de werknemer verscheidene keren niet thuis was tijdens de controles door de bedrijfsarts en niet was verschenen op de spreekuren. Bij de werkgever geldt een ziekteverzuimreglement waaraan de werknemer op grond van haar arbeidovereenkomst gebonden is. Diverse waarschuwingen alsmede het opschorten van loon conform het reglement hadden niet het gewenste effect: de werknemer maakte haar verblijfplaats niet bekend en gaf geen verklaring voor haar afwezigheid, waarna de bank overging tot ontslag op staande voet. De werknemer riep de nietigheid van het ontslag op staande voet in en vorderde doorbetaling van loon. De Kantonrechter stelde de werknemer in het gelijk en wees de vordering van de werknemer toe. In hoger beroep oordeelde het Hof echter dat in dit geval sprake is van bijkomende omstandigheden die het ontslag op staande voet rechtvaardigen en die bestaan uit het herhaaldelijk niet naleven van de controlevoorschriften bij ziekte, waarvan de werknemer op de hoogte was. Daarnaast heeft de werknemer geen medische verklaring overgelegd waaruit volgt dat zij niet op het spreekuur of afspraak van de controlearts had kunnen komen. De uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 1 may 2007 is na te lezen op www.rechtspraak.nl onder LJN:BA5716.

Voor werkgevers is het van belang dat zij een duidelijk ziekteverzuimreglement opstellen en deze deel laten uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomsten met hun werknemers. Heeft u als werkgever nog geen ziekteverzuimreglement opgesteld en twijfelt u over de inhoud ervan? Neem dan contact op met de Arbeidssectie van GMW Advocaten.

Gilyan Parker