26 maart 2013

Ontslag statutair bestuurder van BV nu anders dan van NV?

Door Gilyan Parker

Sinds de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht heeft de rechtsbetrekking van een bestuurder met de beursgenoteerde naamloze vennootschap geen plaats meer in het arbeidsovereenkomstenrecht.

Deze wet bepaalt namelijk dat die niet een arbeidsovereenkomst mag zijn. Waarschijnlijk zal die verhouding als een overeenkomst van opdracht, de zogenaamde managementovereenkomst, aangemerkt worden. De vraag rijst dan hoe een ontslagbesluit van de algemene vergadering uitpakt voor de bestuurder die een managementovereenkomst heeft.

Statutair bestuurder BV

Een statutair bestuurder, werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, heeft een tweeledige verhouding met de vennootschap. Anders dan de gewone werknemer, heeft een statutair bestuurder naast een privaatrechtelijke relatie, ook een vennootschapsrechtelijke. Ons hoogste rechtscollege heeft enige tijd geleden al bepaald dat een ontslagbesluit van de algemene vergadering waarmee de vennootschapsrechtelijke relatie eenzijdig beëindigd wordt ook het einde betekent van de privaatrechtelijke, de arbeidsovereenkomst dus. Voor een uitzondering is slechts plaats indien een wettelijk ontslagverbod (bijvoorbeeld ziekte of lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan) aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de weg staat, als er geen verwevenheid bestaat tussen de arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke betrekkingen of als partijen anders zijn overeengekomen.

Statutair bestuurder NV

Hoe zit het dan met de bestuurder die niet op basis van een arbeidsovereenkomst maar op basis van een managementovereenkomst werkt? Hierover is nog niet veel jurisprudentie. De schaarse die er is vertoont bovendien geen consistente lijn. Het lijkt er op dat als er geen verwevenheid bestaat tussen de privaatrechtelijke en de vennootschapsrechtelijke betrekking, het einde van de een geen einde tot gevolg heeft van de ander. Als de bestuurder echter ook feitelijk de hoogste zeggenschap heeft binnen een onderneming en daarnaast de dagelijkse leiding uitoefent, dan zal evenals bij de bestuurder van de BV het einde van die ene betrekking ook een einde van de ander inhouden.

Voorlopige conclusie

Concluderend lijkt het er vooralsnog op dat ontslag van een bestuurder van een BV over het algemeen niet veel anders zal uitpakken dan die van een NV, ook al werkt deze laatste op basis van een managementovereenkomst en niet op basis van een arbeidsovereenkomst.

Voor meer informatie over arbeidsrecht klikt u hier.

Gilyan Parker