22 januari 2020

Ontslagvergoedingen voor de genormaliseerde ambtenaar

Door Judith de Waardt

Ambtenaren hebben veel vragen over de vergoedingen en uitkeringen bij ontslag na 1 januari 2020.

In deze blog een overzicht van vergoedingen en uitkeringen voor ambtenaren bij rijk, provincie en gemeente op basis van de drie nieuwe cao’s die door de normalisering sinds kort gelden.

Wel of geen cumulatie van transitievergoeding en bovenwettelijke uitkering?

Binnen deze drie grootste overheidssectoren zijn er verschillen in het recht op transitievergoeding en/of bovenwettelijke uitkering bij ontslag.

  • Cao Rijk: uitgangspunt is transitievergoeding + aanvullende en na-wettelijke uitkering.
  • Cao Provincie: uitgangspunt is juist geen cumulatie.
  • Cao Gemeente: soms cumulatie van transitievergoeding en hogere en langere uitkering.

 

Vergoedingen in één overzicht

In deze tabel staan de verschillende vergoedingen per sector en per ontslaggrond (de nauwelijks gebruikte ontslaggronden “c” en “f” zijn buiten beschouwing gelaten). “TV” staat voor “transitievergoeding”. Met aanvullende uitkering wordt in de drie overheids-cao’s bedoeld een aanvulling van de gewone WW-uitkering tot (een percentage van) het oude salaris. En het recht op een na-wettelijke uitkering, betekent nog recht op WW ná afloop van de wettelijke WW-periode. De afwijkingen die kunnen gelden voor ontslag van bijna-AOW-gerechtigden staan niet in de tabel.

 

Grond Rijk Provincie Gemeente Private sector
a TV + aanvullende + na-wettelijke uitkering Aanvullende + na-wettelijke uitkering Aanvullende + na-wettelijke uitkering TV + WW
b TV + aanvullende + na-wettelijke uitkering Aanvullende + na-wettelijke uitkering TV + WW TV + WW
d TV + aanvullende + na-wettelijke uitkering TV + WW TV + aanvullende + na-wettelijke uitkering TV + WW
e TV + aanvullende + na-wettelijke uitkering TV + WW TV + WW TV + WW
g TV + aanvullende + na-wettelijke uitkering TV + WW “passende regeling” TV + WW
h TV + aanvullende + na-wettelijke uitkering Aanvullende + na-wettelijke uitkering TV + WW TV + WW

 

 Hoe zit het bij ontslag op de i-grond?

De nieuwe cumulatie-ontslaggrond (i-grond) is niet genoemd in de drie cao’s. Bij het Rijk lijkt daarmee uitgangspunt te zijn dat de ambtenaar die wordt ontslagen door een combinatie van ontslaggronden, recht heeft op de (verhoogde) transitievergoeding en op de aanvullende en na-wettelijke uitkering. Voor de provincieambtenaar geldt dat hij recht heeft op de bij de i-grond behorende hogere transitievergoeding en een gewone WW-uitkering. Dit laatste lijkt ook te gelden voor de gemeenteambtenaar, maar als de verstoorde relatie (de g-grond) een groot deel uitmaakt van die i-ontslaggrond dan kan de gemeenteambtenaar betogen dat hij óók recht heeft op de aanvullende en na-wettelijke uitkering.

Passende regeling bij ontslag wegens verstoorde relatie

Bij ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie (de g-grond) kent de cao Gemeenten 2020 een gecompliceerd systeem. De cao bepaalt dat de op die grond ontslagen ambtenaar recht heeft op een “passende regeling” waarbij de gemeente de vraag naar recht op een transitievergoeding moet betrekken. Dit is nogal cryptisch omschreven. Omdat deze bepaling gebaseerd is op de systematiek tot 2020, moet dit mijns inziens zo worden gelezen dat de wegens een verstoorde relatie ontslagen gemeenteambtenaar recht heeft op de transitievergoeding én op een zowel qua hoogte als duur aanvullende en na-wettelijke WW-uitkering, dit laatste tenzij de gemeente meent dat de ambtenaar een grote(re) rol heeft gespeeld bij het ontstaan en voortbestaan van de verstoorde arbeidsverhouding. Dit zal een bron van discussie vormen en dus tot procedures bij de kantonrechter leiden over de vraag naar de (ernstige) verwijtbaarheid van de gemeenteambtenaar.

Verschillen met gewone werknemers

Duidelijk is dat genormaliseerde ambtenaren bij ontslag soms meer vergoedings- en uitkeringsrechten hebben dan gewone werknemers.

Voor vragen over ontslag en vergoedingen en uitkeringen bij ontslag zijn de specialisten ambtenaren- en arbeidsrecht van GMW advocaten bereikbaar.

Judith de Waardt