7 augustus 2011

Ontslagvergunning nodig als werknemer in buitenland blijft wonen

Door Gilyan Parker

Het Gerechtshof Arnhem heeft op 12 juli 2011 weer nieuwe jurisprudentie gebracht ten aanzien van artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA).

De vraag: is het artikel van toepassing is indien een werkgever een arbeidsovereenkomst wil beëindigen met een werknemer die niet in Nederland woont en hoogst waarschijnlijk niet naar Nederland zal terugkeren.

Werknemer woont en werkt in Roemenië

In deze zaak gaat het om een werknemer die sinds 1996 uitgezonden is naar Roemenie en daar sindsdien woont. In 2008 ontstaat tussen partijen verschil van inzicht over de wijze waarop werknemer aan zijn functie invulling dient te geven en onderhandelen partijen over een beëindigingsregeling. Als de onderhandelingen op niets uitlopen, zegt werkgever de arbeidsovereenkomst op zonder eerst een ontslagvergunning te verkrijgen. Werknemer stelt zich dan op het standpunt dat werkgever voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst toestemming als bedoeld in artikel 6 BBA behoefde. De kantonrechter is het met werknemer eens en werkgever gaat in beroep bij het hof.

Sociaal-economische belangen Nederlandse arbeidsmarkt doorslaggevend

Het Hof overweegt eerst dat het BBA van toepassing is, nu partijen in de arbeidsovereenkomst expliciet hebben gekozen voor toepasselijkheid van Nederlands recht. Toepasselijkheid van Nederlands recht houdt bij een arbeidsverhouding met internationale aspecten echter geen automatische toepasselijkheid in van artikel 6 BBA. Doorslaggevend is of de sociaal-economische belangen van de Nederlandse arbeidsmarkt bij de internationale arbeidsverhouding zijn betrokken. Bezien moet worden in hoeverre de sociaal-economische verhoudingen van Nederland en de Nederlandse arbeidsmarkt betrokken zijn bij het ontslag van werknemer.

Doel Art 6 BBA: voorkomen onrechtvaardig ontslag

Artikel 6 van het BBA is er op gericht om zowel in het belang van de betrokken werknemers als in het belang van de Nederlandse arbeidsmarkt sociaal onrechtvaardig ontslag te voorkomen.

Geen ontslagvergunning vereist

Het hof overweegt dat er van mag worden uitgegaan dat werknemer niet naar Nederland zal terug keren. Het hof overweegt dan verder dat het er niet aan voorbij ziet dat bij de toepassing van artikel 6 van het BBA het belang van de arbeidsmarkt gerelativeerd dient te worden en dat het doel om werknemers te beschermen tegen ongerechtvaardigd ontslag een aanmerkelijk sterkere functie van het artikel is ( Hof Amsterdam 27 april 2010 ( JAR 12010/160). Gelet op het voornemen van werknemer om in Roemenie te blijven wonen en werken, onderscheidt de situatie zich echter van werknemers die werkzaam zijn in Nederland en is niet in te zien dat de sociaal-economische verhoudingen in Nederland met zich brengen dat hij dezelfde bescherming tegen ongerechtvaardigd ontslag op grond van het BBA zou kunnen inroepen als deze in Nederland wonende werknemers.

Wachten op de Hoge Raad

Het woord in nu aan de Hoge Raad omdat werknemer cassatieberoep heeft ingesteld.

Gilyan Parker