27 februari 2011

Ontzegging gebruik eigen appartement

Door Gilyan Parker

Een overlastgevende eigenaar tijdelijk het gebruik van zijn eigen appartementsrecht ontzeggen.

Een dergelijke sanctie wordt weinig gebruikt door Verenigingen van Eigenaren (VvE), maar behoort uitgaande van het modelreglement 2006 wel tot de mogelijkheden.

Modelreglement 2006

In het splitsingsreglement moeten op grond van artikel 5:112 BW in ieder geval een aantal onderdelen worden opgenomen. Lid 4 van dit artikel bepaalt dat het reglement ook een regeling kan inhouden omtrent het gebruik, beheer en onderhoud van de privégedeelten. In dit reglement zou de bevoegdheid kunnen worden opgenomen dat de VvE het gebruik van het appartementsrecht van een eigenaar kan ontzeggen. Lichtvaardig kunnen dergelijke besluiten niet genomen worden: er moeten gewichtige redenen aan ten grondslag liggen. Het is echter wel mogelijk, zowel tijdelijke ontruiming als permanente ontruiming! Het meeste recente modelreglement (2006) bevat een opsomming van deze gewichtige redenen.

Ontzegging eigen gebruik

De VvE kan aldus dit reglement een appartementseigenaar het gebruik ontzeggen als hij een splitsings- of huishoudelijk reglement overtreedt, zich niet houdt aan besluiten (ex artikel 5:128 BW) of VvE besluiten, zich onbehoorlijk gedraagt jegens andere eigenaars of gebruikers, de rust in het gebouw ernstig verstoort en/of zijn financiële verplichtingen jegens de VvE niet nakomt.

Voorwaarden ontzegging eigen gebruik

Uiteraard dient de VvE bij dergelijke geconstateerde overtredingen eerst te waarschuwen en daarna de overlastgever te horen. Als de overtreding dan nog voortduurt dan kan het gebruik van zijn eigen appartementsrecht worden ontzegd. Er dient voor een dergelijk VvE besluit tot waarschuwing en ontzegging wel een tweederde meerderheid te zijn in een vergadering waarin ten minste tweederde van de VvE leden is vertegenwoordigd. Het is derhalve een heel traject voordat tot een daadwerkelijke dagvaardingsprocedure tot ontruiming zal worden gekomen, maar de mogelijkheid is er wel degelijk. Overigens kan de eigenaar binnen één maand na het VvE besluit vernietiging daarvan vragen bij de kantonrechter en zolang deze procedure loopt, is het VvE besluit geschorst en kan de ontruimingsdagvaarding nog niet worden uitgebracht.

Een serieus dreigmiddel

Al met al blijkt dat de regeling niet bijzonder vaak wordt gebruikt, maar het is zeker een serieus dreigmiddel dat de VvE kan gebruiken met het oog op de bescherming van appartementseigenaren tegen onder meer overlast door andere eigenaars in het gebouw.

Gilyan Parker