15 maart 2012

Opeisbaarheid en verjaring bij een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding

Door Gilyan Parker

Veel mensen hebben huwelijksvoorwaarden gemaakt waarin een periodiek verrekenbeding is opgenomen.

Een periodiek verrekenbeding houdt (doorgaans) in dat jaarlijks tussen de echtelieden de overgespaarde inkomsten gelijkelijk moeten worden verdeeld. In de praktijk voert vrijwel niemand deze in de huwelijksvoorwaarden gemaakte afspraak uit. Als bij het einde van het huwelijk blijkt dat aan de periodieke verrekenplicht niet is voldaan dan wordt het opgebouwde vermogen geacht te zijn ontstaan uit datgene wat verrekend had moeten worden en spreekt men van een finale verrekenplicht. Niet verrekenen kan dus grote consequenties hebben!

Opeisbaarheid verrekening

Het periodieke verrekenbeding is aangegaan met het oog op jaarlijkse verrekening. Wanneer het verrekenbeding niet is uitgevoerd, ontstaat er bij het einde van het huwelijk een finale verrekenvordering die opeisbaar is op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding. Doorgaans komt de verrekening op basis van de huwelijksvoorwaarden pas aan het eind van de echtscheidingsprocedure aan bod. Een echtscheidingsprocedure kan soms jaren duren. Wanneer niet in onderling overleg een voorschot kan worden afgesproken en uitbetaald, zou de partij die geld verwacht te ontvangen op basis van het verrekenbeding door het aanspannen van een aparte procedure al eerder over (een gedeelte van) het geld kunnen beschikken. Er wordt dan een vordering ingesteld met het doel alvast een bedrag te laten uitbetalen – een voorschot – op basis van het niet uitgevoerde periodiek verrekenbeding. De omvang van de vordering hoeft niet bekend te zijn op het moment van dagvaarden. Uiteraard is het wel van belang een realistisch bedrag te vorderen.

Verjaring verrekenvordering

Een verrekenvordering kan tijdens het huwelijk niet verjaren. Soms staat in de huwelijksvoorwaarden vermeld dat de vordering tot verrekening na drie of vijf jaar verjaart. In de praktijk treft deze bepaling geen doel omdat door het niet uitvoeren van een periodiek verrekenbeding een finale verrekenplicht ontstaat. Wanneer u niet tot verrekening overgaat tijdens het huwelijk, blijft de verrekenplicht ook in dat geval dus wel degelijk bestaan en strekt deze zich uit over het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen. Dit kan gevolgen hebben die u bij het aangaan van de huwelijksvoorwaarden nooit beoogd heeft. Als dat in uw situatie het geval is, zou u kunnen overwegen uw huwelijksvoorwaarden aan te laten passen.

Heeft u ook een periodiek verrekenbeding in uw huwelijksvoorwaarden en vraagt u zich af welke consequenties dat voor u heeft? Neem voor meer informatie contact met mij op.

Gilyan Parker