30 oktober 2008

Opgeheven vennootschap bestaat nog steeds

Door Gilyan Parker

Stel u heeft een betalingsgeschil met onderneming B en u bent veroordeeld tot betaling.

Nu heft onderneming B zich op. Onderzoek in het handelsregister wijst uit dat onderneming B wegens gebrek aan baten is opgehouden te bestaan. U denkt er daarom goed van af te komen en besluit de vordering niet te voldoen. Onderneming B start echter een procedure jegens u en vordert betaling van de vordering. Is onderneming B ontvankelijk in haar vordering? U denkt van niet: onderneming B bestaat toch immers niet meer?! Rechtbank Zwolle oordeelde anders. Dit ondervond EMD Change B.V. (EMD).

In 2005 wordt EMD veroordeeld tot het betalen van een bedrag van ruim € 50.000,- aan The Quest B.V. (The Quest). In 2007 vordert The Quest betaling van de vordering. The Quest is echter al sinds 31 december 2004 ontbonden en sinds 7 januari 2005 staat in het handelsregister ingeschreven dat The Quest wegens gebrek aan baten is opgehouden te bestaan.

Een medewerker van EMD (gedaagde in deze procedure) stelt dat The Quest niet-ontvankelijk is in haar verzoek, omdat zij is opgehouden te bestaan. Op grond van artikel 2:19 BW houdt een rechtspersoon op te bestaan wanneer deze op het tijdstip van ontbinding geen baten meer heeft. De rechtspersoon blijft voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van zijn vermogen nodig is. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Blijkens de uitspraak van de Hoge Raad van 26 maart 2004 (NJ 2004/330) blijft een rechtspersoon ook voortbestaan indien nog een bate aanwezig blijkt te zijn. De werkelijke situatie is daarvoor beslissend en niet het oordeel van de vennootschap dat geen baten aanwezig zijn.

Hoewel The Quest op grond van artikel 2:19 per januari 2007 is opgehouden te bestaan, moet worden aangenomen dat in januari 2007 nog wel een bate aanwezig was: immers de vordering op EMD! De rechtbank Zwolle achtte The Quest daarom ontvankelijk in haar vordering. Het feit dat de vordering van Quest uiteindelijk niet is toegewezen doet daaraan niets af.

Gilyan Parker